Urząd Miejski w Radomiu

Symbol WNG

Wydział Nieruchomości Gminnych

dyrektor Małgorzata Pracka

ul. Kilińskiego 30, pok. 209

tel. sekretariat (48) 36 20 980

e-mail: wzn@umradom.pl

 

Do zadań Wydziału należy:

1. wydzierżawianie, najem, użyczanie nieruchomości Gminy miasta Radomia i miasta na

prawach powiatu Radom,

2. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za korzystanie z nieruchomości

gminnych bez tytułu prawnego,

3. naliczanie, aktualizacja oraz zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania

wieczystego gruntów Gminy miasta Radomia, miasta na prawach powiatu Radom,

udzielanie bonifikat i przesuwanie terminów płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania

wieczystego gruntów gminnych,

4. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do

nieruchomości Gminy miasta Radomia i miasta na prawach powiatu,

5. wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności, naliczanie opłat przekształceniowych,

6. przekazywanie nieruchomości Gminy miasta Radomia, miasta na prawach powiatu –

Radom w trwały zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz rozwiązywanie

trwałego zarządu,

7. aktualizacja i zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz

rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty od tych opłat,

8. uwłaszczenia przedsiębiorstw oraz spółdzielni w stosunku do nieruchomości Gminy miasta

Radomia, miasta na prawach powiatu – Radom,

9. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oddawania nieruchomości

gminnych w użytkowanie ogrodów działkowych w trybie ustawy o rodzinnych ogrodach

działkowych,

10. przekazywanie w nieodpłatne użytkowanie zabudowanych nieruchomości komunalnych na

rzecz jednostek, które je użytkują,

11. wydawanie zgód na wykreślanie hipotek wpisanych z tytułu remontów,

12. prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości lotniska Radom – Sadków,

13. prowadzenie spraw dotyczących wywłaszczeń nieruchomości pod inwestycje publiczne

oraz postępowań zwrotowych w stosunku do nieruchomości wywłaszczonych w trybie

ustawy o gospodarce nieruchomościami,

14. prowadzenie postępowań w sprawie ograniczania sposobu korzystania

z nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami,

15. prowadzenie czynności związanych z analizą stanów prawnych i podstaw prawnych

nabycia nieruchomości przygotowywanych do zbycia,

16. ustalanie i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne w trybie art. 73

ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

17. tworzenie planu wykorzystania zasobu nieruchomości w zakresie zadań realizowanych

w wydziale,

18. prowadzenie budżetu wydziału,

19. rozliczenia z tytułu podatku od nieruchomości za grunty Gminy miasta Radomia, miasta na

prawach powiatu,

20. uczestniczenie w postępowaniach dotyczących ustalania przebiegu granic nieruchomości

Gminy Miasta Radomia.

21. prowadzenie czynności w zakresie podziałów nieruchomości Gminy Miasta Radomia

(miasta na prawach powiatu).

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 08.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry