Wydział Kultury

Data publikacji 11.02.2011

symbol K

 

 

Wydział Kultury

ul. Żeromskiego 53

e-mail: kultura@umradom.pl

 

Dyrektor  Sebastian Równy

pok. 284,    tel. (48) 36 20 903

                 fax. (48) 36  20 842

 

 

Do zadań Wydziału należy:

1.ustalanie wspólnie z instytucjami kultury i instytucjami artystycznymi, dla których Gmina Miasta

    Radomia jest organizatorem, rocznych planów działalności merytorycznej,

2. monitorowanie działalności instytucji kultury i instytucji artystycznych,

3. prowadzenie rejestru instytucji kultury,

4. inicjowanie, współdziałanie i koordynowanie prac związanych z projektami i przedsięwzięciami

    kulturalnymi, realizowanymi przez miejskie instytucje kultury,

5. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów artystycznych i nagród w dziedzinie

    twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

6. współpraca z organizacjami kombatanckimi w zakresie współorganizacji na terenie Gminy Miasta

    Radomia obchodów świąt państwowych i uroczystości rocznicowych,

7. współpraca ze środowiskami twórczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury,

8. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem organizacjom pozarządowym dotacji celowych na

    realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku

    publicznego i o wolontariacie,

9. opracowywanie informacji z zakresu kultury i publikowanie ich w Radomskim Informatorze Kultu-

     ralnym i na stronie internetowej miasta,

10. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji celowych na prace konserwatorski, resta-

      uratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

11. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,

12. ustanawianie społecznego opiekuna zabytków,

13. prowadzenie spraw związanych z grobownictwem wojennym i Radomskim Szlakiem Historycznym,

14. opracowywanie i realizacja budżetu gminy w zakresie kultury.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 05.05.2015
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 10511 wizyt