Wydział Księgowości Urzędu

Data publikacji 11.02.2011

symbol KU

 

 

Wydział Księgowości Urzędu

ul. Kilińskiego 30

e-mail: ksiegowosc@umradom.pl

 

Dyrektor Zbigniew Skorupa

pok. 326,    tel. (48) 36 20 490 

Referat  d/s Księgowości Przychodów i Dochodów Budżetowych 
pok. 327,   tel. (48) 36 20 226

Referat ds. Księgowości Majątku oraz Kosztów i Wydatków  Budżetowych 
pok. 327,   tel. (48) 36 20 226

Referat ds. Rachuby Płac i ZFŚS
pok. 355,   tel. (48) 36 20 620 

Referat ds. Księgowości Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

pok. 251 tel. (48) 36 20 369

 

Do zadań Wydziału należy:

1. prowadzenie ewidencji księgowejjednostki budżetowej Urząd Miejski w Radomiu, w tym również

    w zakresie:

a) wyodrębnionych funduszy specjalnych, będących w administracji jednostki

b) rozrachunków z tytułu dochodów Skarbu Państwa, objętych ewidencją jednostki

c) wyodrębnionej- w razie potrzeby- ewidencji księgowej dla zadań finansowanych lub współfinan-

    sowanych ze środków pomocowych krajowych i europejskich

2. sporządzanie i przekazywanie właściwym adresatom, zlecanych do realizacji lub wynikających

    z zakresu działania Wydziału, określonych informacji księgowo-finansowych i ekonomicznych,

3. dokonywanie – prowadzonych przez Wydział- rozliczeń finansowych,

4. prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń i obsługi funduszu płac, a  także rozliczeń podatku

    dochodowego od osób fizycznych i składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

5. sporządzenie – obowiązujących jednostkę Urząd Miejski w Radomiu- sprawozdawczości budże-

    towej i finansowej, w zakresie i na podstawie- prowadzonych przez Wydział- ksiąg rachunkowych

    tej jednostki,

6. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości jednostki, wykonywanych przez po-

   szczególne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego,

7. ustalanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania oraz kontroli dokumentów

    księgowych,

8. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wyko-

    nywania budżetu (planu finansowego Urzędu Miejskiego),

9. opiniowanie w zakresie przyjętych rozliczeń finansowych – przekazywanych w tym celu,

    Wydziałowi – projektów umów planowanych do zawarcia, a dotyczących zadań realizowanych

     przez Urząd Miejski,

10. prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miejskiego oraz zapewnienie ochrony wartości pienię-

      żnych w tym zakresie,

11. terminowe regulowanie tych zobowiązań, ujętych w prowadzonej przez Urząd Miejski ewidencji

     księgowej, zgodnie z umowami i planem finansowym Urzędu w ramach obowiązującego budżetu

     Miasta (planu finansowego jednostki),

12. prowadzenie spraw związanych z windykacją nie uiszczonych w terminie należności budżetowych 

      przez  kontrahentów jednostki nie będących podatnikami i płatnikami podatków oraz opłat lokalnych i skarbowych,

      a także współuczestniczenie  w dochodzeniu roszczeń spornych w tym zakresi,e

13. prowadzenie spraw w zakresie stosowania ulg w płatności należności budżetowych przez kontrahentów jednostki nie będących

       podatnikami i płatnikami podatków oraz opłat lokalnych i skarbowych z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców,

14. analizowanie – na podstawie posiadanej dokumentacji i ewidencji księgowej – stopnia fakty-

      cznego wykorzystania oraz zaangażowania środków z budżetu miasta, przeznaczonych na

      wydatki budżetowe, a będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego,

15. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Prezydenta dotyczących

      prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego,

16. współpraca z Regionalną Izba Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi, a także

      innymi jednostkami prowadzącymi kontrolę Urzędu, w zakresie działania Wydziału.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 11.10.2017
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 8816 wizyt