Wydział Księgowości Urzędu

Data publikacji 11.02.2011

symbol KU

 

 

Wydział Księgowości Urzędu

Dyrektor Anna Zając

ul. Kilińskiego 30

pok. 326,    tel. (48) 36 20 490 

e-mail: ksiegowosc@umradom.pl

 

 

Do zadań Wydziału należy:

1. prowadzenie ewidencji księgowej jednostki budżetowej Urząd Miejski w Radomiu, w tym również

w zakresie:

1) wyodrębnionych funduszy specjalnych, będących w administracji jednostki

2) rozrachunków z tytułu dochodów Skarbu Państwa, objętych ewidencją księgową jednostki

3) wyodrębnionej- w razie potrzeby- ewidencji księgowej dla zadań finansowanych lub współfinansowanych

ze środków pomocowych krajowych i europejskich

2. sporządzanie i przekazywanie właściwym adresatom, zlecanych do realizacji lub wynikających

z zakresu działania Wydziału, określonych informacji księgowo-finansowych i ekonomicznych,

3. dokonywanie – prowadzonych przez Wydział- rozliczeń finansowych,

4. prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń i obsługi funduszu płac, a także rozliczeń podatku

dochodowego od osób fizycznych i składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

5. sporządzenie – obowiązujących jednostkę Urząd Miejski w Radomiu- sprawozdawczości budżetowej

i finansowej, w zakresie i na podstawie- prowadzonych przez Wydział- ksiąg rachunkowych

tej jednostki,

6. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości jednostki, wykonywanych przez poszczególne

komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego,

7. ustalanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania oraz kontroli dokumentów

księgowych,

8. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania

budżetu (planu finansowego Urzędu Miejskiego),

9. opiniowanie w zakresie przyjętych rozliczeń finansowych – przekazywanych w tym celu,

Wydziałowi – projektów umów planowanych do zawarcia, a dotyczących zadań realizowanych

przez Urząd Miejski,

10. prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miejskiego oraz zapewnienie ochrony wartości pieniężnych

w tym zakresie,

11. terminowe regulowanie zobowiązań, ujętych w prowadzonej przez Urząd Miejski ewidencji

księgowej, zgodnie z umowami i planem finansowym Urzędu w ramach obowiązującego budżetu

Miasta (planu finansowego jednostki),

12. prowadzenie spraw związanych z windykacją nieuiszczonych w terminie – przez kontrahentów

jednostki – należności budżetowych, za wyjątkiem podatków i opłat lokalnych oraz skarbowych,

a także współuczesniczenie w dochodzeniu roszczeń spornych w tym zakresie,

13. analizowanie – na podstawie posiadanej dokumentacji i ewidencji księgowej – stopnia

faktycznego wykorzystania oraz zaangażowania środków z budżetu miasta, przeznaczonych na

wydatki budżetowe, a będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego,

14. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Prezydenta dotyczących

prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego,

15. współpraca z Regionalną Izba Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi, a także

innymi jednostkami prowadzącymi kontrolę Urzędu, w zakresie działania Wydziału.

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 14.05.2018
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 10582 wizyt