Wydział Inwestycji

Data publikacji 11.02.2011

symbol In.

 

 

Wydział Inwestycji

ul. Kilińskiego 30

e-mail:  inwest@umradom.pl

 

Dyrektor - Eugeniusz Kaczmarek

pok. 242,  tel.   (48) 36 20 471 

   fax. (48) 36 20 779


Referat Inwestycji Ogólnokomunalnych
pok. 240,   tel. (48) 36 20 963

Referat Inwestycji Oświatowo - Kulturalnych
pok. 239,  tel. (48) 36 20 501

Referat ds. Zamówień Publicznych i Rozliczeń Projektów  współfinansowanych z funduszy zewnętrznych
pok. 217,  tel. (48) 36 20 448

 

Do zadań Wydziału należy:

1. przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w zakresie budownictwa mieszkalnego i infrastruktury technicznej,

2. przygotowanie i realizacja inwestycji oświatowych, kultury, sportu i ochrony zdrowia,

3. przeprowadzanie postępowań przetargowych na roboty budowlane i usługi towarzyszące robotom budowlanym,

4. udział w przygotowywaniu projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,

5. sporządzanie wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych ze źródeł krajowych,

6. prowadzenie rozliczeń finansowych projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w tym również funduszy Unii Europejskiej,

7. nadzór merytoryczny nad działalnością MZDiK w zakresie budowy i utrzymania dróg,

8. nadzór w zakresie przygotowania lokalnego programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta i koordynacja działań rewitalizacyjnych, w tym:

1) inicjowanie przedsięwzięć i prowadzenie działań zmierzających do rewitalizacji Miasta Radomia w sferze społecznej, przestrzennej, gospodarczej, środowiskowej i innych,

2) prowadzenie spraw związanych z Programem Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia,

3) monitorowanie komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie realizacji w/w programu,

4) udział w konsultacjach społecznych ogłaszanych przez instytucje administracji rządowej i samorządu województwa i ich jednostki w zakresie opracowywanych przez nie projektów strategii, programów, planów i innych dokumentów strategicznych mogących oddziaływać na interesy Miasta Radomia w zakresie rewitalizacji,

5) udzielanie informacji na wniosek zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw na temat możliwości pozyskiwania środków na rewitalizację.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 21.10.2016
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 11001 wizyt