Wydział Inwestycji

Data publikacji 11.02.2011

symbol In.

 

 

Wydział Inwestycji

Dyrektor - Eugeniusz Kaczmarek

ul. Kilińskiego 30

pok. 242,  tel.   (48) 36 20 471 

 

   fax. (48) 36 20 779

e-mail:  inwest@umradom.pl

 

 

Do zadań Wydziału należy:

1. przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w zakresie budownictwa mieszkalnego

i infrastruktury technicznej,

2. przygotowanie i realizacja inwestycji oświatowych, kultury, sportu i ochrony zdrowia,

3. przeprowadzanie postępowań przetargowych na roboty budowlane i usługi towarzyszące

robotom budowlanym,

4. udział w przygotowywaniu projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy Unii

Europejskiej,

5. sporządzanie wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych ze źródeł krajowych,

6. prowadzenie rozliczeń finansowych projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych

w tym również funduszy Unii Europejskiej,

7. nadzór merytoryczny nad działalnością MZDiK w zakresie budowy i utrzymania dróg,

8. nadzór w zakresie przygotowania lokalnego programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów

miasta i koordynacja działań rewitalizacyjnych, w tym:

1) inicjowanie przedsięwzięć i prowadzenie działań zmierzających do rewitalizacji Miasta

Radomia w sferze społecznej, przestrzennej, gospodarczej, środowiskowej i innych,

2) prowadzenie spraw związanych z Programem Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia,

3) monitorowanie komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie realizacji w/w programu,

4) udział w konsultacjach społecznych ogłaszanych przez instytucje administracji rządowej

i samorządu województwa i ich jednostki w zakresie opracowywanych przez nie

projektów strategii, programów, planów i innych dokumentów strategicznych mogących

oddziaływać na interesy Miasta Radomia w zakresie rewitalizacji,

5) udzielanie informacji na wniosek zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz

przedsiębiorstw na temat możliwości pozyskiwania środków na rewitalizację.

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 06.12.2017
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 13300 wizyt