Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Data publikacji 15.06.2015

symbol GKL

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

dyrektor Mieczysław Markowski

ul. Kilińskiego 30, pok. 213

tel 48 36 20 698

e-mail: gkl@umradom.pl

 

Do zadań Wydziału należy:

1. koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalową Gminy Miasta

Radomia (sprawy związane z gminnym zasobem mieszkaniowym i zasobem lokali użytkowych),

2. prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Gminy Miasta Radomia jako

współwłaściciela nieruchomości i właściciela lokali mieszkalnych we wspólnotach

mieszkaniowych w zakresie przekraczającym pełnomocnictwo udzielone Dyrektorowi

Miejskiego Zarządu Lokalami,

3. wypłata odszkodowań na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, prywatnych właścicieli z tytułu

niedostarczenia lokali socjalnych osobom posiadającym wyroki eksmisyjne,

4. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich oraz dzierżawą

terenów miejskich pod słupy ogłoszeniowe,

5. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem drzew i krzewów na terenie miasta, z

wyłączeniem pasów drogowych i terenów utrzymywanych przez Zakład Usług Komunalnych,

oraz spraw związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów z terenów

stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu - Radom oraz

Skarbu Państwa,

6. współpraca z ZUK w zakresie utrzymania parków i skwerów miejskich, miejskich placów

zabaw, boisk i skate - parków oraz wykonywanie prac remontowych infrastruktury miejskiej,

realizacji różnych prac porządkowych dot. terenów gminnych (miasta na prawach powiatu-

Radom oraz Skarbu Państwa) w przypadku interwencji mieszkańców, Straży Miejskiej oraz

wynikłych w trakcie przeprowadzanych wizji w terenie,

7. nadzór nad zabezpieczeniem nieruchomości w tym rozbiórki budynków wyłączonych

z eksploatacji we współpracy z ZUK lub innymi podmiotami,

8. nadzór merytoryczny nad Zakładem Usług Komunalnych, Cmentarzem Komunalnym i Miejskim

Zarządem Lokalami,

9. obsługa porozumienia zawartego z RTBS „Administrator” sp. z o.o. w zakresie windykacji

należności czynszowych Gminy przez spółkę, w ramach istniejącego porozumienia,

10. prowadzenie spraw związanych z: wydawaniem decyzji administracyjnych dot. naliczenia opłat

adiacenckich z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału

nieruchomości, wydawaniem decyzji administracyjnych dot. opłaty planistycznej, z tytułu wzrostu

wartości nieruchomości w związku ze zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

 

Data publikacji 15.06.2015

Data modyfikacji 06.12.2017
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 7306 wizyt