Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Data publikacji 15.06.2015

symbol GKL

Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

dyrektor Mieczysław Markowski

ul. Kilińskiego 30, pok. 213

tel 48 36 20 698

e-mail: gkl@umradom.pl

 

Do zadań Wydziału należy:

1. koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalową Gminy

Miasta Radomia (sprawy związane z gminnym zasobem mieszkaniowym i zasobem

lokali użytkowych),

2. prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Gminy Miasta Radomia jako

współwłaściciela nieruchomości i właściciela lokali mieszkalnych we wspólnotach

mieszkaniowych w zakresie przekraczającym pełnomocnictwo udzielone Dyrektorowi

Miejskiego Zarządu Lokalami,

3. wypłata odszkodowań na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, prywatnych właścicieli z

tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom posiadającym wyroki eksmisyjne,

4. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich oraz

dzierżawą terenów miejskich pod słupy ogłoszeniowe,

5. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem drzew i krzewów na terenie miasta, z

wyłączeniem pasów drogowych i terenów utrzymywanych przez Zakład Usług

Komunalnych, oraz spraw związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na wycinkę drzew i

krzewów z terenów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, miasta na

prawach powiatu - Radom oraz Skarbu Państwa,

6. współpraca z ZUK w zakresie utrzymania parków i skwerów miejskich, miejskich

placów zabaw, boisk i skate - parków oraz wykonywanie prac remontowych

infrastruktury miejskiej, realizacji różnych prac porządkowych dot. terenów gminnych

(miasta na prawach powiatu-Radom) w przypadku interwencji mieszkańców, Straży

Miejskiej oraz wynikłych w trakcie przeprowadzanych wizji w terenie,

7. nadzór nad zabezpieczeniem nieruchomości w tym rozbiórki budynków wyłączonych

z eksploatacji we współpracy z ZUK lub innymi podmiotami,

8. nadzór merytoryczny nad Zakładem Usług Komunalnych, Cmentarzem Komunalnym i

Miejskim Zarządem Lokalami,

9. obsługa porozumienia zawartego z RTBS „Administrator” sp. z o.o. w zakresie

windykacji należności czynszowych Gminy przez spółkę, w ramach istniejącego

porozumienia,

10. prowadzenie spraw związanych z: wydawaniem decyzji administracyjnych dot.

naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury

technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości, wydawaniem decyzji

administracyjnych dot. opłaty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

w związku ze zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Data publikacji 15.06.2015

Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 5074 wizyt