Wydział Geodezji

Data publikacji 11.02.2011

symbol Gd.

 

 

Wydział Geodezji

ul. Jana Kilińskiego 30   

e-mail: geodezja@umradom.pl

 

Dyrektor – Geodeta Miejski  - Bożena Mazur

pok.  337,  tel.  (48) 36-20-714

                   fax.  (48) 36 20 621

 

Referat ds. Obsługi Nieruchomości

pok.317A, tel. (48) 36 20 567

pok. 317,  tel. (48) 36 20 764

pok. 338,  tel. (48) 36 20 320

 

Referat Ewidencji Gruntów

pok. 22,    tel. (48) 36 20 243

pok. 23,    tel. (48) 36 20 853

pok. 24,    tel. (48) 36 20 568

pok. 25,    tel. (48) 36 20 705

pok. 26,    tel. (48) 36 20 831

pok. 29,    tel. (48) 36 20 622

 

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

pok. 38,   tel.  (48) 36 20 765

pok. 39,   tel.  (48) 36 20 564

pok. 41,   tel.  (48) 36 20 565

pok. 42,   tel.  (48) 36 20 420

pok. 37,   tel.  (48) 36 20 548

pok. 37A, tel.  (48) 36 20 523

 

Pracownia Mapy Numerycznej

pok. 44,  tel.  (48) 36 20 452

 tel.  (48) 36 20 543

pok. 43,  tel.  (48) 36 20 712

 

 

 

Do zadań Wydziału należy:

1. ustalenia numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic

    i adresów,

2. udostępnianie informacji zawartych w ewidencji miejscowości, ulic i adresów,   

3. prowadzenie postępowań w sprawach o zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,

4. prowadzenie postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości,  

5. gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

   (prowadzonego dla miasta Radomia),

6. kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu,

7. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,  

8. zakładanie osnów szczegółowych,  

9. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości,  

10. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

11. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych obejmujące zbiory danych przestrzennych

      infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:

-    ewidencja gruntów i budynków (katastru nieruchomości)

-    geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu

-    rejestru cen i wartości nieruchomości

-    szczegółowych osnów geodezyjnych

12. zakładanie i prowadzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej

      tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, zharmonizowa-

      nych z bazami danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji

      przestrzennej,

13. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych tworzonych  

      na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych obejmujących zbiory

      danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej i w bazach danych obiektów

      topograficznych,

14. wydawanie zezwoleń na rozpowszechnianie, rozprowadzenie oraz reprodukowanie map,

     materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny

     kartograficzny, w zakresie zasobu prowadzonego dla m. Radomia.  

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 21.05.2015
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 22887 wizyt