Wydział Funduszy Unijnych i Strategii

Data publikacji 11.02.2011

symbol WFU

 

 

Wydział Funduszy Unijnych i Strategii

Dyrektor - Katarzyna  Bernat

ul. Kilińskiego 30

pok. 309, tel.  (48) 36 20 631

 

                  fax. (48) 36 20 615

e-mail: projekty@umradom.pl

 

Do zadań Wydziału należy:

1. bieżąca analiza celów i zadań Gminy oraz potrzeb finansowych na ich zrealizowanie w tym:

1) zbieranie danych na temat potrzeb i inicjatyw z wydziałów merytorycznych,

2) inicjowanie przedsięwzięć,

2. stałe monitorowanie dostępnych źródeł finansowania, aktualnych konkursów i zasad ubiegania

się o fundusze unijne,

3. przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania

środków z funduszy unijnych, w tym:

1) gromadzenie z wydziałów merytorycznych danych niezbędnych do właściwego

opracowywania wniosków,

2) opracowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie,

3) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie pozyskiwania środków

pomocowych,

4. przeprowadzenie niezbędnych procedur zmierzających do podpisania umowy o dofinansowanie,

5. przekazywanie wszelkich niezbędnych informacji do jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta,

6. udzielanie informacji na wniosek zainteresowanych jednostek organizacyjnych gminy

w zakresie i przedmiotu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,

7. monitorowanie komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy

w zakresie realizowanych przez nich projektów współfinansowanych ze środków Unii

Europejskiej,

8. prowadzenie spraw związanych ze strategią rozwoju miasta,

9. współpraca z innymi samorządami w zakresie kierunków strategii rozwoju oraz pozyskiwania

środków,

10. monitorowanie komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie realizacji strategii rozwoju miasta,

11. udział w konsultacjach społecznych ogłaszanych przez instytucje administracji rządowej

i samorządu województwa i ich jednostki w zakresie opracowywanych przez nie projektów

strategii, programów, planów i innych dokumentów strategicznych mogących oddziaływać na

interesy Miasta Radomia,

12. udzielanie informacji na wniosek zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz

przedsiębiorstw na temat możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych.

 

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 23.05.2018
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 9038 wizyt