Wydział Edukacji

Data publikacji 11.02.2011

symbol WE

Wydział Edukacji

dyrektor Anna Ostrowska

ul. Żeromskiego 53 

pok. 268,  tel. (48) 36 20 348

                  fax. (48) 36 20 349 

e-mail: edukacja@umradom.pl

 

 

Do zadań wydziału należy:

1. prowadzenie postępowań w zakresie zakładania, przekształcania oraz likwidacji szkół

i placówek oświatowych tworzących sieci szkół,

2. nadzór działalności podległych szkół i placówek oświatowych, w tym zatwierdzanie arkuszy

organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,

3. dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek,

4. prowadzenie spraw spełniania obowiązku szkolnego,

5. koordynowanie prac związanych z naborem do szkół i placówek oświatowych,

6. prowadzenie spraw dotyczących dzieci i młodzieży, wobec której orzeczono określoną

formę kształcenia specjalnego,

7. kierowanie nieletnich, zgodnie z postanowieniami sądu, do wskazanych placówek

resocjalizacyjnych,

8. przygotowywanie wniosków o przyznanie nagród, odznaczeń państwowych i resortowych

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

9. wydawanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub

fizyczną,

10. realizowanie zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej, w tym:

przekazywanie danych do zbioru danych o szkołach i placówkach oświatowych, zbioru

danych jednostek, zbioru danych o uczniach, zbioru danych o nauczycielach; upoważnianie

do dostępu do bazy danych SIO; prowadzenie bazy danych oświatowych,

11. prowadzenie spraw spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie

gminy,

12. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, przygotowywanie zaświadczeń

o wpisie do ewidencji/zmianach we wpisie, decyzji o odmowie wpisu do ewidencji, decyzji

o odmowie dokonania zmian we wpisie, decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji, decyzji

o nadaniu/cofnięciu uprawnień szkoły publicznej,

13. opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli,

14. przygotowywanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego,

15. organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

16. prowadzenie spraw dotyczących powierzania stanowisk dyrektorów szkół i placówek

oświatowych,

17. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności w sprawach z zakresu prawa

pracy w stosunku do dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

18. prowadzenie spraw dotyczących ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla

pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach

oświatowych,

19. dofinansowywanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

20. nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz rozpatrywanie

odwołań od decyzji w sprawach nadania bądź odmowy stopnia awansu zawodowego

nauczyciela kontraktowego,

21. opiniowanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkołach

i placówkach oświatowych,

22. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

23. ustalanie: warunków korzystania ze stołówek szkół i placówek oświatowych, w tym

wysokości opłat za posiłki, ustalanie wysokości opłat za zakwaterowanie w bursie,

wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku

młodzieżowym,

24. nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem ruchomym użytkowanym przez

szkoły i placówki oświatowe, w szczególności jego likwidacji, zbycia, przekazania,

25. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem przez szkoły i placówki pomieszczeń

i powierzchni w najmem, dzierżawę albo użyczenie,

26. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Radomia

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

27. planowanie budżetu oświaty, analiza realizacji i przygotowywanie zmian w budżecie

szkół i placówek publicznych i niepublicznych,

28. obsługa dotacji dotyczących szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych,

29. dotowanie szkół i placówek niepublicznych,

30. kontrola szkół i placówek niepublicznych,

31. obsługa projektów unijnych w zakresie dokonywania zmian w planach finansowych,

których beneficjentem są szkoły publiczne,

32. współpraca z Biurem ds. systemów i projektów oświatowych współfinansowanych przez

Unię Europejską.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 29.03.2018
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 46717 wizyt