Wydział Edukacji

Data publikacji 11.02.2011

symbol WE

Wydział Edukacji

dyrektor Anna Ostrowska

ul. Żeromskiego 53 

pok. 268,  tel. (48) 36 20 348

                  fax. (48) 36 20 349 

e-mail: edukacja@umradom.pl

 

 

Do zadań wydziału należy:

1. prowadzenie postępowań w zakresie zakładania, przekształcania oraz likwidacji szkół

I placówek oświatowych tworzących sieci szkół,

2. nadzór działalności podległych szkół i placówek oświatowych, w tym zatwierdzanie arkuszy

organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,

3. dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek,

4. koordynowanie prac związanych z naborem do szkół i placówek oświatowych,

5. prowadzenie spraw dotyczących dzieci i młodzieży, wobec której orzeczono określoną formę

kształcenia specjalnego,

6. kierowanie nieletnich, zgodnie z postanowieniami sądu, do wskazanych placówek

resocjalizacyjnych,

7.przygotowywanie wniosków o przyznanie nagród, odznaczeń państwowych i resortowych dla

dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

8. wydawanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub

fizyczną,

9. prowadzenie spraw spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

10. realizowanie zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej,

11. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

12. opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli i sprawozdania z wysokości

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,

13. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz organizacja

konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

14. prowadzenie spraw dotyczących powierzania stanowisk dyrektorów szkół i placówek

oświatowych,

15. prowadzenie spraw dotyczących ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników

nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,

16. dofinansowywanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

17. nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz rozpatrywanie

odwołań od decyzji w sprawach nadania bądź odmowy stopnia awansu zawodowego

nauczyciela kontraktowego,

18. opiniowanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkołach

i placówkach oświatowych,

19. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

20. ustalanie: warunków korzystania ze stołówek szkół i placówek oświatowych, w tym wysokości

opłat za posiłki, ustalanie wysokości opłat za zakwaterowanie w bursie, wysokości opłat za

korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym,

21. nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem ruchomym użytkowanym przez szkoły

i placówki oświatowe, w szczególności jego likwidacji, zbycia, przekazania,

22. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem przez szkoły i placówki pomieszczeń

i powierzchni w najmem, dzierżawę albo użyczenie,

23. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Radomia dla dyrektorów

szkół i placówek oświatowych,

24. planowanie budżetu oświaty, analiza realizacji i przygotowywanie zmian w budżecie szkół

i placówek publicznych i niepublicznych,

25. obsługa dotacji dotyczących szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych,

26. dotowanie szkół i placówek niepublicznych,

27. kontrola szkół i placówek niepublicznych,

28. obsługa projektów unijnych w zakresie dokonywania zmian w planach finansowych, których

beneficjentem są szkoły publiczne,

29. współpraca z Biurem ds. systemów i projektów oświatowych współfinansowanych przez Unię

Europejską.

 

 

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 06.12.2017
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 40915 wizyt