Wydział Edukacji

Data publikacji 11.02.2011

symbol WE

Wydział Edukacji


dyrektor Anna Ostrowska

ul. Żeromskiego 53

e-mail: edukacja@umradom.pl

 

pok. 268,  tel. (48) 36 20 348

                  fax. (48) 36 20 349 

 

Do zadań Wydziału należy:

1. prowadzenie postępowań w zakresie zakładania, przekształcania oraz likwidacji szkół  i placówek

    oświatowych tworzących sieci szkół,

2. nadzór nad realizacją zadań szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w tym zatwierdzanie

    arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,

3. prowadzenie spraw spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

4. koordynowanie prac związanych z naborem do przedszkoli i placówek oświatowych,

5. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

6. prowadzenie spraw dotyczących dzieci i młodzieży, wobec której orzeczono określoną formę

    kształcenia specjalnego,

7. kierowanie nieletnich, zgodnie z postanowieniami sądu, do wskazanych placówek

    resocjalizacyjnych,

8. realizowanie zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej,

9. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

10. opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli i sprawozdania z wysokości średnich

      wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,

11. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz organizacja

      konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

12. prowadzenie spraw dotyczących ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników

      nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,

13. dofinansowywanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

14. nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, oraz rozpatrywanie odwo-

     łań od decyzji w sprawach nadania bądź odmowy nadania stopnia awansu zawodowego 

     nauczyciela kontraktowego,  

15. opiniowanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkołach i placów-

      kach oświatowych,

16. ustalanie: warunków korzystania ze stołówek szkół i placówek oświatowych, w tym wysokości

      opłat za posiłki, wysokości opłat za zakwaterowanie w bursie, wysokości opłat za korzystanie

      z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym,

17. nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem ruchomym użytkowanym przez szkoły

     i placówki oświatowe, w szczególności jego likwidacji, zbycia, przekazania,

18. kontrasygnowanie umów najmu, użyczenia, dzierżawy dotyczących mienia użytkowanego przez

      szkoły i placówki,

19. planowanie budżetu oświaty, analiza realizacji i przygotowywanie zmian w budżecie szkół

      i placówek publicznych i niepublicznych,

20. realizacja świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w zakresie określonym przepisami prawa,

21. realizacja projektów oświatowych współfinansowanych przez Unię Europejską,”

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 12.02.2016
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 39118 wizyt