Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki

Data publikacji : 11.02.2011

symbol EST

 

 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki

ul. Żeromskiego 53

e-mail: edukacja@umradom.pl

 

Dyrektor - Leszek Pożyczka

pok. 268,  tel. (48) 36 20 348

                  fax. (48) 36 20 349

 

Referat d/s Administracyjno – Organizacyjnych Szkół i Placówek Oświatowych

pok.  273, tel (48) 36 20 453

 

Referat Sportu i Turystyki

pok. 265, tel. (48) 36 20 892

 

Referat d/s Stypendiów i Projektów Oświatowych Współfinansowanych przez UE

pok. 279,  tel.  (48) 36 20 364

 

Wieloosobowe Stanowisko d/s Oświaty

pok. 263,  tel. (48) 36 20 952

pok. 264,  tel. (48) 36 20 354

pok. 274,  tel. (48) 36 20 574

 

Wieloosobowe Stanowisko d/s Planowania

pok. 270, tel.  (48) 36 20 375

 

 

 

Do zadań Wydziału należy:

1. prowadzenie postępowań w zakresie zakładania, przekształcania oraz likwidacji szkół  i placówek

    oświatowych tworzących sieci szkół,

2. nadzór nad realizacją zadań szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w tym zatwierdzenie

    arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,

3. prowadzenie spraw spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

4. koordynowanie prac związanych z naborem do przedszkoli i placówek oświatowych,

5. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

6. prowadzenie spraw dotyczących dzieci i młodzieży, wobec której orzeczono określoną formę

    kształcenia specjalnego,

7. kierowanie nieletnich, zgodnie z postanowieniami sądu, do wskazanych placówek

    resocjalizacyjnych,

8. realizowanie zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej,

9. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

10. opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli i sprawozdania z wysokości średnich

      wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,

11. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz organizacja

      konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

12. prowadzenie spraw dotyczących ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników

      nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,

13. dofinansowywanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

14. nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, oraz rozpatrywanie odwo-

     łań od decyzji w sprawach nadania bądź odmowy nadania stopnia awansu zawodowego  

     nauczyciela kontraktowego,   

15. opiniowanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkołach i placów-

      kach oświatowych,

16. ustalanie: warunków korzystania ze stołówek szkół i placówek oświatowych, w tym wysokości

      opłat za posiłki, wysokości opłat za zakwaterowanie w bursie, wysokości opłat za korzystanie

      z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym,

17. nadzór nad prawidłowym gospodarowania mieniem ruchomym użytkowanym przez szkoły

     i placówki oświatowe, w szczególności jego likwidacji, zbycia, przekazania,

18. kontrasygnowanie umów najmu, użyczenia, dzierżawy dotyczących mienia użytkowanego przez

      szkoły i placówki,

19. planowanie budżetu oświaty, analiza realizacji i przygotowywanie zmian w budżecie w szkołach

      I placówkach publicznych i niepublicznych,

20. realizacja świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w zakresie określonym przepisami prawa,

21. realizacja projektów oświatowych współfinansowanych przez Unię Europejską,

22. nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej w trybie art. 25 ustawy Prawo o stowarzyszeniach

23.  prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie

     miasta zgodnie z wymogami ustawowymi,

24. nadzór merytoryczny nad działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu,

25. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi art.3 ust. 3

      ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury

      fizycznej i turystyki,

26. współpraca z klubami sportowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze kultury fizycznej

      zgodnie z ustawą o sporcie, 

27. współorganizacja i koordynacja programów sportu powszechnego oraz imprez sportowych,

     rekreacyjnych i turystycznych.

Data publikacji : 11.02.2011


Data modyfikacji : 24.09.2013
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 14363 wizyt