Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki

Data publikacji : 11.02.2011

symbol EST

Symbol EST

 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

ul. Żeromskiego 53

e-mail: edukacja@umradom.pl

 

Dyrektor - Leszek Pożyczka

pok. 268,  tel. (48) 36 20 348

                  fax. (48) 36 20 349

 

Referat d/s Administracyjno – Organizacyjnych Szkół i Placówek Oświatowych

pok.  273, tel (48) 36 20 453

 

Referat d/s Stypendiów i Projektów Oświatowych Współfinansowanych przez UE

pok. 279,  tel.  (48) 36 20 364

 

Wieloosobowe Stanowisko d/s Oświaty

pok. 263,  tel. (48) 36 20 952

pok. 264,  tel. (48) 36 20 354

pok. 274,  tel. (48) 36 20 574

 

Wieloosobowe Stanowisko d/s Planowania

pok. 270, tel.  (48) 36 20 375

 

Referat Sportu i Turystyki

kierownik Mirosław Paluch
ul. Zeromskiego 53
pok. 265, tel. 48 36 20 892
e-mail: sport@umradom.pl

 

Do zadań Wydziału należy:
1. prowadzenie postępowań w zakresie zakładania, przekształcania oraz likwidacji szkół i placówek
 oświatowych tworzących sieci szkół,
2. nadzór nad realizacją zadań szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w tym zatwierdzanie
 arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,
3. prowadzenie spraw spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
4. koordynowanie prac związanych z naborem do przedszkoli i placówek oświatowych,
5. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
6. prowadzenie spraw dotyczących dzieci i młodzieży, wobec której orzeczono określoną formę
 kształcenia specjalnego,
7. kierowanie nieletnich, zgodnie z postanowieniami sądu, do wskazanych placówek
 resocjalizacyjnych,
8. realizowanie zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej,
9. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
10. opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli i sprawozdania z wysokości średnich
 wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
11. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz organizacja
 konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
12. prowadzenie spraw dotyczących ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników
 nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
13. dofinansowywanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
14. nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, oraz rozpatrywanie odwo-
 łań od decyzji w sprawach nadania bądź odmowy nadania stopnia awansu zawodowego
 nauczyciela kontraktowego,
15. opiniowanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkołach i placów-
 kach oświatowych,
16. ustalanie: warunków korzystania ze stołówek szkół i placówek oświatowych, w tym wysokości
 opłat za posiłki, wysokości opłat za zakwaterowanie w bursie, wysokości opłat za korzystanie
 z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym,
17. nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem ruchomym użytkowanym przez szkoły
 i placówki oświatowe, w szczególności jego likwidacji, zbycia, przekazania,
18. kontrasygnowanie umów najmu, użyczenia, dzierżawy dotyczących mienia użytkowanego przez
 szkoły i placówki,
19. planowanie budżetu oświaty, analiza realizacji i przygotowywanie zmian w budżecie szkół
 i placówek publicznych i niepublicznych,
20. realizacja świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w zakresie określonym przepisami prawa,
21. realizacja projektów oświatowych współfinansowanych przez Unię Europejską, 22. współpraca
z wieloosobowym samodzielnym stanowiskiem ds. Nadzoru i koordynacji nad
 Zintegrowanym Systemem Zarządzania Oświatą w zakresie realizacji projektu,
23. nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej w trybie art. 25 ustawy Prawo o stowarzyszeniach
24. prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie
 miasta zgodnie z wymogami ustawowymi,
25. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3
 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury
 fizycznej i turystyki,
26. współpraca z klubami sportowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze kultury fizycznej
 zgodnie z ustawą o sporcie,
27. współorganizacja i koordynacja programów sportu powszechnego oraz imprez sportowych,
 rekreacyjnych i turystycznych. 

 

Data publikacji : 11.02.2011


Data modyfikacji : 24.11.2014
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 16233 wizyt