Wydział Budżetu i Podatków

Data publikacji 11.02.2011

symbol BP

 

 

 

Wydział Budżetu i Podatków

ul. Kilińskiego 30

e-mail: sekretariatbp@umradom.pl

 

Dyrektor Tadeusz Murawski,
pok. 322,  tel. (48) 36 20 442

   fax (48) 36 20 447
 

Referat Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego
pok. 31, tel. (48) 36 20 756 - kierownik

Referat Księgowości Podatku od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego
pok. 7, tel. (48) 36 20 441

Referat Opłaty Skarbowej i Podatku od Środków Transportowych
pok. 252, tel. (48) 36 20 433, (48) 36 20 215

pok. 255, tel. (48) 36 20 205, (48) 36 20 236

 
Referat Kontroli Podatkowej
pok. 254, tel. (48) 36 20 327

 tel. (48) 36 20 216

Referat Planowania i Realizacji Budżetu
pok. 319, tel. (48) 36 20 423

  tel. (48) 36 20 488, (48) 36 20 489

Referat Księgowości Gminy i Funduszy Pomocowych
pok. 323, tel. (48) 36 20 926

Referat Realizacji Budżetu Oświaty
pok. 307, tel. (48) 36 20 992  

 

 

 

Do zadań Wydziału należy:

1. sporządzanie projektu uchwały budżetowej i wprowadzenie zmian w budżecie,

2. sporządzanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykazu przed-

    sięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3. sporządzanie projektów uchwał w sprawie stawek oraz zwolnień podatkowych w podatku od

    nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym oraz w podatku od środków transportowych,

4. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania

    budżetu miasta,

5. sporządzanie sprawozdawczości finansowej (bilans łączny i skonsolidowany),

6. prowadzenie ksiąg Organu Gminy,

7. prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych oraz ewidencji podatników i opłat lokalnych,

8. przekazywanie i rozliczanie środków budżetowych (dochody i wydatki),

9. rozliczanie dochodów Skarbu Państwa,

10. rozliczanie dotacji celowych i środków pomocowych z Unii Europejskiej,

11. prowadzenie spraw z zakresu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji,

12. ustalanie lub określanie wysokości zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych,

13. wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz dokonywanie zabezpieczeń dotyczących

     spłaty zaległości podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych,

14. wydawanie decyzji i postanowień z zakresu ulg i zwolnień z tytułu podatków dla których orga-

      nem podatkowym jest Prezydent Miasta Radomia,

15. prowadzenie spraw o zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego

      w cenie oleju napędowego,

16. udostępnianie informacji podatkowych z zakresu podatków i opłat lokalnych,

17. wydawanie zaświadczeń podatkowych i zaświadczeń o pomocy de minimis z zakresu podatków

      i opłat lokalnych,

18. sporządzanie sprawozdań z udzielonej i otrzymanej pomocy publicznej,

19. prowadzenie zewnętrznych kontroli w zakresie prawidłowości zgłoszonych podstaw opodatko-

      wania,

20. dokonywanie interpretacji prawa podatkowego w sprawach indywidualnych z zakresu podatków

      i opłat lokalnych,

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 02.03.2017
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 21345 wizyt