Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony

Data publikacji 11.02.2011

symbol WBO

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY

ul. Stanisława Moniuszki 9  

e-mail: bo@umradom.pl                 

 

Dyrektor
Joanna GÓRSKA      
pokój 212 A  
tel. (0-48) 36-20-571
Pełnomocnik Ochrony
j.gorska@umradom.pl

 

Zastępca Dyrektora
Sławomir  Figarski
p
okój   20
tel. (0-48) 36-20-109
s.figarski@umradom.pl

                                                                          

REFERAT WOJSKOWY I OCHRONY DANYCH
ul. Moniuszki 9                     
tel. (0-48) 36-20-576
Kierownik Referatu
tel./fax (0-48)  36-20-695
Iwona CYGAN  pok. 212 
Z-ca Pełnomocnika Ochrony
i.cygan@umradom.pl

 

REFERAT BEZPIECZEŃSTWA
ul. Moniuszki 9
Kierownik Referatu
Jan JEŻMAŃSKI   pok. 213A
tel. (0-48) 36-20-577
j.jezmanski@umradom.pl 
t
el/fax: (0-48) 36-20-154

 

REFERAT OCHRONY I MONITORINGU MIASTA
ul. Moniuszki 9
Kierownik Referatu
Czesław GĄSIOROWSKI  
pok. 16  

tel. (0-48) 36-20-884
sbm@umradom.pl

MONITORING MIEJSKI
ul. Żeromskiego 53 
tel. (0-48) 36-20-741
monitoring@umradom.pl

 

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
ul. Żeromskiego 53
tel. (0-48)36-20-121
mczk@umradom.pl

         

Do zadań Wydziału należy:
1. planowanie, organizacja oraz koordynacja przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego: bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego oraz zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia oraz środowiska na terenie miasta,
2. realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych w tym:
 1) ewakuacja ludności,
 2) zabezpieczenie dóbr kultury,
 3) ewidencja budowli ochronnych,
 4) gospodarka sprzętem OC,
 5) organizacja szkoleń,
 6) organizowanie Akcji Kurierskiej,
 7) organizacja funkcjonowania Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Radomia w warunkach bezpośredniego zagrożenia państwa i w czasie wojny oraz Systemu Stałego Dyżuru,
 8) opracowywanie planów przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa i zastępczych miejsc szpitalnych,
3. nadzór i koordynacja zadań Obrony Cywilnej i spraw obronnych realizowanych przez komórki Urzędu i jednostki organizacyjne Gminy oraz zakłady pracy z terenu miasta Radomia,
4. koordynacja bezpieczeństwa pożarowego w jednostkach budżetowych Gminy,
5. przygotowanie projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnic sportowych znajdujących się na terenie miasta Radomia, po uprzednim zasięgnięciu opinii Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
6. szkolenie pracowników UM z zakresu ochrony informacji niejawnych
7. realizacja zapisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
8. przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej,
9. wnioski do prokuratury o ściganie osób, które niedopełniały obowiązku zgłoszenia się kwalifikacji wojskowej,
10. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wojskowych,
11. prowadzenie dokumentacji oświadczeń majątkowych pracowników UM i kierowników jednostek podległych PM i ich publikowanie w BIP,
12. monitoring miejski – podniesienie bezpieczeństwa na monitorowanych ulicach naszego miasta,
13. stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” – zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Radomia,
14. realizacja posiedzeń i tematyki Komisji Bezpieczeństwa zgodnie z zatwierdzonym planem pracy,
15. nadzór nad Strażą Miejską,
16. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych w których są przetwarzane informacje niejawne,
17. opracowanie i wdrożenie dokumentacji stanowiącej podstawę funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnej,
18. zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego systemu ochrony informacji niejawnych,
19. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,
20. prowadzenie Kancelarii Tajnej UM,
21. prowadzenie postępowań sprawdzających,
22. prowadzeniem ewidencji osób upoważnionych,
23. zapewnienie funkcjonowania systemu gospodarki druków ścisłego zarachowania poprzez:
 a) opracowanie i wdrożenie dokumentacji stanowiącej podstawę funkcjonowania systemu
 b) prowadzenie kontroli wewnętrznych
 c) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych
24. zapewnienie funkcjonowania systemu gospodarki wekslami poprzez:
 a) opracowanie i wdrożenie dokumentacji stanowiącej podstawę funkcjonowania systemu,
 b) prowadzenie kontroli wewnętrznych
25. prowadzenie kontroli wewnętrznych w zakresie ochrony obiektów UM26. Przyjmowanie zgłoszeń o planowanych zgromadzeniach w trybie uproszczonym

 

 

 

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 27.07.2017
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 8353 wizyt