Urząd Miejski w Radomiu

symbol WBO

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY

Dyrektor Wydziału  
płk rez. mgr Sławomir Figarski  -  P
ełnomocnik Ochrony

ul. Stanisława Moniuszki 9 

pokój 12 

tel. (48) 36-20-571 

e-mail: bo@umradom.pl         

                  

Zastępca Dyrektora Wydziału  
mgr Dorota Banaszkiewicz   

ul. Stanisława Moniuszki 9 

pokój 12 

tel. (48) 36-20-571

e-mail: bo@umradom.pl         

                                                        

REFERAT WOJSKOWY I OCHRONY DANYCH
ul. Moniuszki 9                     
Kierownik Referatu
mgr Iwona Cygan  pok. 13A

tel. (48)  36-20-576
fax (48) 36-20-695

 

i.cygan@umradom.pl

REFERAT BEZPIECZEŃSTWA

ul. Moniuszki 9
Kierownik  Referatu
mjr rez. mgr Arkadiusz  Zając  pok. 10 
tel. (48) 36-20-577
arkadiusz.zajac@umradom.pl 
t
el/fax: (48) 36-20-154

 

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
ul. Żeromskiego 53
tel. (48)36-20-121

mczk@umradom.pl

REFERAT OCHRONY I MONITORINGU MIASTA
ul. Moniuszki 9
Kierownik Referatu
Czesław Gąsiorowski  
pok. 16  

tel. (48) 36-20-884
sbm@umradom.pl

MONITORING MIEJSKI
ul. Żeromskiego 53 
tel. (48) 36-20-741
monitoring@umradom.pl

       

Do zadań wydziału należy:

1. planowanie, organizacja oraz koordynacja przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego:

 bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego

 oraz zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych nadzwyczaj-

 nych zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia oraz środowiska na terenie miasta,

2. realizacja zadań związanych z powoływaniem, organizacją i trybem pracy Miejskiego Zespołu

Zarządzania Kryzysowego,

3. realizacja zadań związanych z organizacją, trybem pracy i obsługą powołanego Miejskiego

Centrum Zarządzania Kryzysowego,

4. realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych w tym:

 1) ewakuacja ludności,

 2) zabezpieczenie dóbr kultury,

 3) ewidencja budowli ochronnych,

 4) gospodarka sprzętem OC,

 5) organizacja szkoleń,

 6) organizowanie Akcji Kurierskiej,

 7) organizacja funkcjonowania Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Radomia w warunkach

 bezpośredniego zagrożenia państwa i w czasie wojny oraz Systemu Stałego Dyżuru,

 8) opracowywanie planów przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby

 obronne państwa i zastępczych miejsc szpitalnych.

5. nadzór i koordynacja zadań Obrony Cywilnej i spraw obronnych realizowanych przez komórki

 Urzędu i jednostki organizacyjne Gminy oraz zakłady pracy z terenu miasta Radomia,

6. współpraca z podmiotami z terenu Radomia realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa,

7. przygotowanie projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnic sportowych

znajdujących się na terenie miasta Radomia, po uprzednim zasięgnięciu opinii Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

8. szkolenie pracowników UM z zakresu ochrony informacji niejawnych,

9. realizacja zapisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,

10. przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej,

11. wnioski do prokuratury o ściganie osób, które niedopełniały obowiązku zgłoszenia się do

kwalifikacji wojskowej,

12. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wojskowych,

13. prowadzenie dokumentacji oświadczeń majątkowych pracowników UM i kierowników jednostek

podległych Prezydentowi Miasta i ich publikowanie w BIP,

14. monitoring miejski – podniesienie bezpieczeństwa na monitorowanych ulicach naszego miasta,

15. stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” – zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców

Miasta Radomia,

16. realizacja posiedzeń i tematyki Komisji Bezpieczeństwa zgodnie z zatwierdzonym planem pracy,

17. nadzór nad Strażą Miejską,

18. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych w których są przetwarzane informacje

niejawne,

19. opracowanie i wdrożenie dokumentacji stanowiącej podstawę funkcjonowania systemu ochrony

informacji niejawnej,

20. zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego systemu ochrony informacji niejawnych,

21. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,

22. prowadzenie Kancelarii Tajnej UM,

23. prowadzenie postępowań sprawdzających,

24. prowadzeniem ewidencji osób upoważnionych,

25. zapewnienie funkcjonowania systemu gospodarki druków ścisłego zarachowania poprzez:

1) opracowanie i wdrożenie dokumentacji stanowiącej podstawę funkcjonowania systemu,

2) prowadzenie kontroli wewnętrznych,

3) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych.

26. zapewnienie funkcjonowania systemu gospodarki wekslami poprzez:

1) opracowanie i wdrożenie dokumentacji stanowiącej podstawę funkcjonowania systemu,

2) prowadzenie kontroli wewnętrznych.

27. prowadzenie kontroli wewnętrznych w zakresie ochrony obiektów UM,

28. realizacja zadań dotyczących postępowań w sprawach zgromadzeń zgodnie z ustawą z dnia 24

lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 01.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Marek Mikulski

Opcje strony

do góry