Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony

Data publikacji 11.02.2011

symbol WBO

 

 

Wydział  Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony

ul. Moniuszki 9

e-mail: bo@umradom.pl

 

Dyrektor  - Joanna Górska

pok.212,      tel.  (48) 36 20 571

                   fax  (48) 36 20 695

 

Do zadań Wydziału należy:
1. planowanie, organizacja oraz koordynacja przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego:
 bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego
 oraz zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych
nadzwyczajnych zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia oraz środowiska na terenie miasta,
2. realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych w tym:
 1) ewakuacja ludności,
 2) zabezpieczenie dóbr kultury,
 3) ewidencja budowli ochronnych,
 4) gospodarka sprzętem OC,
 5) organizacja szkoleń,
 6) organizowanie Akcji Kurierskiej,
 7) organizacja funkcjonowania Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Radomia w warunkach
 bezpośredniego zagrożenia państwa i w czasie wojny oraz Systemu Stałego Dyżuru,
 8) opracowywanie planów przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby
 obronne państwa i zastępczych miejsc szpitalnych,
3. nadzór i koordynacja zadań Obrony Cywilnej i spraw obronnych realizowanych przez komórki
 Urzędu i jednostki organizacyjne Gminy oraz zakłady pracy z terenu miasta Radomia,
4. koordynacja bezpieczeństwa pożarowego w jednostkach budżetowych Gminy,
5. przygotowanie projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnic sportowych znajdujących się na terenie miasta Radomia, po uprzednim zasięgnięciu opinii Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
6. szkolenie pracowników UM z zakresu ochrony informacji niejawnych
7. realizacja zapisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
8. przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej,
9. wnioski do prokuratury o ściganie osób, które niedopełniały obowiązku zgłoszenia się kwalifikacji
 wojskowej,
10. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wojskowych,
11. prowadzenie dokumentacji oświadczeń majątkowych pracowników UM i kierowników jednostek
 podległych PM i ich publikowanie w BIP,
12. monitoring miejski – podniesienie bezpieczeństwa na monitorowanych ulicach naszego miasta,
13. stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” – zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
 Miasta Radomia,
14. realizacja posiedzeń i tematyki Komisji Bezpieczeństwa zgodnie z zatwierdzonym planem pracy,
15. nadzór nad Strażą Miejską,
16. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych w których są przetwarzane informacje
 niejawne,
17. opracowanie i wdrożenie dokumentacji stanowiącej podstawę funkcjonowania systemu ochrony
 informacji niejawnej,
18. zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego systemu ochrony informacji niejawnych,
19. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,
20. prowadzenie Kancelarii Tajnej UM,
21. prowadzenie postępowań sprawdzających,
22. prowadzeniem ewidencji osób upoważnionych,
23. zapewnienie funkcjonowania systemu gospodarki druków ścisłego zarachowania poprzez:
 a) opracowanie i wdrożenie dokumentacji stanowiącej podstawę funkcjonowania systemu
 b) prowadzenie kontroli wewnętrznych
 c) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych
24. zapewnienie funkcjonowania systemu gospodarki wekslami poprzez:
 a) opracowanie i wdrożenie dokumentacji stanowiącej podstawę funkcjonowania systemu,
 b) prowadzenie kontroli wewnętrznych
25. prowadzenie kontroli wewnętrznych w zakresie ochrony obiektów UM.

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 30.10.2015
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 7357 wizyt