Wydział Architektury

Data publikacji 11.02.2011

symbol Ar

 

Wydział Architektury

Dyrektor Paweł Rybak - architekt miejski

ul. Kilińskiego 30 

pok. 224,  tel. (48) 36 20 230,

   fax  (48) 36 20 239

e-mail: architektura@umradom.pl


Referat Architektury i Urbanistyki „Północ”
pok. 222, tel. (48) 36 20 805

Referat Architektury i Urbanistyki „Południe” 
pok. 222, tel. (48) 36 20 805

załatw sprawę

 

Do zadań Wydziału należy:

1. zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie pozwoleń na budowę i przebudowę

obiektów budowlanych,

2. wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych,

3. przenoszenie decyzji pozwoleń na budowę na rzecz innego podmiotu,

4. przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

5. przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania budynków lub ich części,

6. wydawanie decyzji o ustalaniu warunków zabudowy,

7. wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

8. wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,

9. przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu,

10.opiniowanie projektów podziału nieruchomości,

11.wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

12.wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach

zagospodarowania przestrzennego i w studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego,

13.opiniowanie projektów prac geologicznych,

14.uzgadnianie decyzji inwestycyjnych,

15.uzgadnianie wniosków o udzielenie koncesji na eksploatację kopalin,

16.opiniowanie poszukiwania i rozpoznawania złóż surowców mineralnych,

17.opiniowanie wniosków o udzielenie koncesji na handel detaliczny i hurtowy alkoholem,

18.opiniowanie wniosków cudzoziemców w sprawie nabycia nieruchomości,

19.sporządzanie opinii i informacji dla potrzeb innych wydziałów Urzędu,

20.wydawanie zaświadczeń w sprawach dodatków mieszkaniowych,

21.wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,

22.wydawanie zaświadczeń potwierdzających określone fakty i stany prawne zgodnie

z wymogami prawa,

23.nadzór merytoryczny nad Miejską Pracownią Urbanistyczną. 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 29.03.2018
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 37250 wizyt