Wydział Architektury

Data publikacji 11.02.2011

symbol Ar

 

Wydział Architektury

ul. Kilińskiego 30

e-mail: architektura@umradom.pl


Dyrektor Paweł Rybak 
pok. 224,  tel. (48) 36 20 230,

   fax  (48) 36 20 239


Referat Architektury i Urbanistyki „Północ”
pok. 222, tel. (48) 36 20 805


Referat Architektury i Urbanistyki „Południe” 
pok. 222, tel. (48) 36 20 805

 

 

Do zadań Wydziału należy:

1. z ustawy „Prawo budowlane”

   1) zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie pozwoleń na budowę obiektów budowlanych

   2) wydawanie pozwoleń na zmiany sposobu użytkowania budynków lub ich części

   3) wydawanie pozwoleń na rozbiórki

   4) wydawanie pozwoleń na roboty budowlane w istniejących obiektach

   5) przenoszenie decyzji pozwoleń na rzecz innego inwestora

   6) przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

   7) wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dróg wydanych w trybie ustawy o szczegól-

       nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

2. z ustawy „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”

   1) ustalanie warunków zabudowy, zezwolenia na realizację inwestycji drogowych lokalizacji

       inwestycji celu publicznego, opiniowania wstępnych projektów podziałów geodezyjnych

       nieruchomości gruntowych

   2) wydawanie informacji i zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospo-

       darowania przestrzennego; wydawanie wyrysów i wypisów z tych planów

   3) opiniowanie projektów prac geologicznych

   4) opiniowanie wniosków o udzielenie koncesji na eksploatację i rozpoznawanie złóż surowców

       mineralnych

   5) opiniowanie wniosków o udzielenie koncesji na handel detaliczny i hurtowy alkoholem

   6) opiniowanie wniosków o zalesienie nieruchomości

   7) opiniowanie wniosków cudzoziemców w sprawie nabycia nieruchomości

   8) sporządzanie opinii dla potrzeb innych wydziałów Urzędu (np.: dotyczących przeznaczenia nie-

       ruchomości, możliwości lokalizacji konkretnych inwestycji na danym terenie, możliwości podzia-

       łu nieruchomości)

3. wydawanie zaświadczeń w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz w związku z realizacją usta-

   wy  „o własności lokali”

4. nadzór merytoryczny nad Miejską Pracownią Urbanistyczną.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 27.06.2017
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 30343 wizyt