Wydział Architektury

Data publikacji 11.02.2011

symbol Ar

 

Wydział Architektury

Dyrektor Paweł Rybak - architekt miejski

ul. Kilińskiego 30 

pok. 224,  tel. (48) 36 20 230,

   fax  (48) 36 20 239

e-mail: architektura@umradom.pl


Referat Architektury i Urbanistyki „Północ”
pok. 222, tel. (48) 36 20 805

Referat Architektury i Urbanistyki „Południe” 
pok. 222, tel. (48) 36 20 805

załatw sprawę

 

Do zadań Wydziału należy:

1. z ustawy „Prawo budowlane”

1) zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie pozwoleń na budowę obiektów budowlanych

2) wydawanie pozwoleń na zmiany sposobu użytkowania budynków lub ich części

3) wydawanie pozwoleń na rozbiórki

4) wydawanie pozwoleń na roboty budowlane w istniejących obiektach

5) przenoszenie decyzji pozwoleń na rzecz innego inwestora

6) przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

7) wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dróg wydanych w trybie ustawy o szczególnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

2. z ustawy „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”

1) ustalanie warunków zabudowy, zezwolenia na realizację inwestycji drogowych lokalizacji

inwestycji celu publicznego, opiniowania wstępnych projektów podziałów geodezyjnych

nieruchomości gruntowych

2) wydawanie informacji i zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania

przestrzennego; wydawanie wyrysów i wypisów z tych planów

3) opiniowanie projektów prac geologicznych

4) opiniowanie wniosków o udzielenie koncesji na eksploatację i rozpoznawanie złóż surowców

mineralnych

5) opiniowanie wniosków o udzielenie koncesji na handel detaliczny i hurtowy alkoholem

6) opiniowanie wniosków o zalesienie nieruchomości

7) opiniowanie wniosków cudzoziemców w sprawie nabycia nieruchomości

8) sporządzanie opinii dla potrzeb innych wydziałów Urzędu (np.: dotyczących przeznaczenia nieruchomości, możliwości lokalizacji konkretnych inwestycji na danym terenie, możliwości podziału nieruchomości)

3. wydawanie zaświadczeń w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz w związku z realizacją ustawy

„o własności lokali”

4. nadzór merytoryczny nad Miejską Pracownią Urbanistyczną.

 

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 08.12.2017
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 32806 wizyt