Miejski Rzecznik Konsumentów

Data publikacji 11.02.2011

Symbol MRK

 

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

Włodzimierz Zieleziński

ul. Rwańska 16 lok. 4

e-mail: rzecznikkonsumenta@umradom.pl  

tel. (48) 36 20 909

tel. (48) 36 20 910

 

 

Do zadań Rzecznika należy:

1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony

 Ich interesów,

2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie

 ochrony interesów konsumentów,

2. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

3. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego

się postępowania w sprawach o ochronę interesów (w uzasadnionych przypadkach),

4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

5. występowanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz do Prezesa

UOKiK,

6. kontrolowanie używania języka polskiego w obrocie z konsumentami i kierowanie wniosków

o ukaranie przedsiębiorców w tym zakresie,

7. składanie rocznego sprawozdania ze swojej działalności.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 01.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 32738 wizyt