Kancelaria Prezydenta

Data publikacji 11.02.2011

Symbol KP

 

Kancelaria Prezydenta

dyrektor Mateusz Tyczyński

ul. Kilińskiego 30

pok. 125, tel. (48) 36 20 934 

e-mail: kancelaria@umradom.pl          

 

Referat Informacji Prasowej i Publicznej

ul. Kilińskiego 30

e-mail: rzecznik@umradom.pl

pok. 102, tel. (48) 36 20 372

 

Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta

ul. Żeromskiego 53

e-mail: promocja@umradom.pl; konsultacje@umradom.pl 

pok. 103, 104, tel. (48) 36 20 724, 36 20 393, 36 20 210, 

 

Wieloosobowe stanowisko ds. Współpracy z Radą Miejską
ul. Żeromskiego 53

e-mail: bop@umradom.pl

pok. 193, tel. (48) 36 20 742

              tel. (48) 36 20 736

 

Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Dotacji z Pożytku

ul. Żeromskiego 53

ok. 192, tel. (48) 36 20 983 

 

Referat Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Struga 1

e-mail: cop@umradom.pl

tel. (48) 36 20 136

tel.: (48) 36 20 491; (48) 36 20 492

 

Do zadań Kancelarii należy:

1. współpraca z Biurem Rady Miejskiej w zakresie uchwał,

2. nadzór w zakresie terminowego przygotowywania projektów odpowiedzi na interpelacje,

wnioski radnych i parlamentarzystów,

3. prowadzenie rejestru oraz przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego aktów normatywnych i innych aktów prawnych z wyłączeniem

uchwał Rady Miejskiej,

4. publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej aktów prawa miejscowego, aktów

normatywnych i innych aktów prawnych,

5. koordynacja udostępnienia informacji publicznej na wniosek,

6. prowadzenie rejestru i zbioru porozumień zawieranych z innymi jednostkami

samorządowymi, organami administracji rządowej i innymi podmiotami,

7. prowadzenie rejestru i zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta,

8. obsługa techniczna i administracyjna sekretariatów Prezydenta, Zastępców Prezydenta,

9. organizacja i obsługa spotkań, wizyt, konferencji i posiedzeń z udziałem Prezydenta oraz

współpraca z mediami w tym zakresie,

10. zarządzanie działalnością marketingową miasta w kraju i za granicą w szczególności:

1) nadzór nad prawidłowym wdrażaniem Strategii Marki Radom oraz Systemu Identyfikacji

Wizualnej,

2) prowadzenie miejskich promocyjnych kanałów komunikacji internetowej i promocja

Miasta w Internecie oraz utrzymywanie platformy sms-owej oraz aplikacji mobilnych do

komunikacji z mieszkańcami,

3) wydawanie opinii co do zasadności i formy użycia logotypu Marki Radom i innych

znaków miejskich we wszelkich zgłoszonych przypadkach,

4) organizacja przedsięwzięć promujących Markę Miasta,

5) nadzór nad zawartością merytoryczną oficjalnej strony internetowej Radomia

www.radom.pl,

6) realizacja zadań wynikających z regulaminu udzielania patronatów i udziału Prezydenta

w komitetach honorowych,

7) opracowywanie koncepcji działań promocyjnych Miasta w planach odzwierciedlających

cele określone w Strategii Marki Radom lub innych dokumentach,

8) obsługa spotkań oficjalnych oraz wizyt zagranicznych Prezydenta,

9) prowadzenie oficjalnej korespondencji z miastami partnerskimi Radomia,

10) prowadzenie badań oraz analizowanie wizerunku Miasta, a także badań opinii publicznej,

11) uzgadnianie planów działań promujących Miasto, proponowanych przez niezależnych

organizatorów,

12) opracowywanie i współpraca przy opracowywaniu materiałów promocyjnych

i informacyjnych Miasta, zlecenia wykonania, zakupu i dystrybucji tych materiałów,

13) organizacja i zlecanie przeprowadzania kampanii promocyjnych Miasta w kraju i za

granicą, oraz nadzór nad ich realizacją,

11. udzielanie informacji przedstawicielom mediów,

12. autoryzacja wywiadów,

13. przygotowywanie wystąpień i publikacji okolicznościowych dla Prezydenta

i Zastępców Prezydenta,

14. prowadzenie i udostępnianie zbiorów archiwum fotograficznego dotyczącego wydarzeń

miejskich,

15. koordynacja prac związanych z przygotowaniem oraz emisją w telewizji i radiu audycji

o tematyce samorządowej,

16. prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych zgodnie z Regulaminem korzystania

z usług Centrum,

17. współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w ustawie

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w szczególności

w zakresie:

1) pozafinansowych form współpracy takich jak: organizowanie poradnictwa, szkoleń,

seminariów, konferencji, konkursów propagujących i promujących działalność sektora

non-profit itd.;

2) finansowych form współpracy polegających na dofinansowaniu realizacji przez NGO

zadań publicznych w szczególności w obszarze wspierania i upowszechniania idei

samorządowej i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,

18. wspieranie radomskich organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

19. opracowywanie rocznych programów współpracy Gminy Miasta Radomia

z organizacjami pozarządowymi i sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,

20. nadzór nad fundacjami,

21. obsługa merytoryczna i organizacyjna działalności organów konsultacyjno - doradczych

Prezydenta Miasta Radomia,

22. wspieranie procesu tworzenia i rozwoju inicjatywnych grup obywatelskich zmierzających do

utworzenia organizacji pozarządowej,

23. wspieranie inicjatyw społecznych skierowanych w szczególności na przeciwdziałanie

uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży oraz marginalizacji niektórych grup społecznych,

24. wykonywanie działań dot. kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zlecanych

organizacjom i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, w tym m.in. :

1) sporządzanie rocznych harmonogramów kontroli zadań publicznych zleconych przez Gminę

Miasta Radomia organizacjom oraz podmiotom wymienionym w ustawie

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2) sprawowanie kontroli planowanych oraz pozaplanowych zadań publicznych

3) zleconych przez Gminę Miasta Radomia organizacjom oraz podmiotom wymienionym

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

25. prowadzenie postępowań związanych z organizacją konsultacji społecznych, w tym Budżetu

Obywatelskiego,

26. promowanie zasad partycypacji społecznej, wspieranie inicjatyw społecznych poprzez

konsultacje społeczne,

27. przygotowanie akcji informacyjnych skierowanych do mieszkańców miasta Radomia

w szczególności dotyczących konsultacji społecznych, w tym Budżetu Obywatelskiego.

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 22.11.2018
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 16275 wizyt