Urząd Miejski w Radomiu

symbol BS

 

Biuro Skarbnika

Kierownik Małgorzata Matusiak

pok. 330, tel. (48) 36-20-385 

e-mail: skarbnik@umradom.pl  

 

Do zadań Biura należy:

1. wystawianie faktur, rachunków oraz innych dokumentów z tyt. sprzedaży towarów oraz

 świadczenia usług – na podstawie rejestrów umów oraz dokumentów otrzymanych z Wydziałów

 i Biur Urzędu,

2. wystawianie faktur oraz innych dokumentów - refakturowanie – na podstawie dokumentów

 otrzymanych z Wydziałów i Biur Urzędu,

3. bieżące doradztwo w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz

 współpraca z pracownikami Wydziałów i Biur Urzędu,

4. sporządzanie wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie stosowania

 przepisów o podatku od towarów i usług,

5. zbieranie i gromadzenie danych dla potrzeb podatku od towarów i usług składanych przez

 jednostki i zakłady budżetowe,

6. kontrola i weryfikacja danych (pod względem terminowości i prawidłowości matematycznej)

 przekazanych przez jednostki i zakłady budżetowe,

7. sporządzanie zbiorczych rejestrów sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku od towarów i usług,

8. prowadzenie rozliczeń (dla potrzeb ewidencji księgowej) w zakresie scentralizowanego podatku

 od towarów i usług Gminy Miasta Radomia pomiędzy Urzędem Miejskim w Radomiu

 a jednostkami i zakładami budżetowymi,

9. dokonywanie rozliczeń podatku VAT z jednostkami i zakładami budżetowymi za pomocą

 systemu bankowego oraz nadzór nad prawidłowym dysponowaniem środkami pieniężnymi

 zgromadzonymi na rachunku bankowym, wyodrębnionym dla potrzeb rozliczeń podatku VAT,

10. sporządzanie jednolitych plików kontrolnych oraz zbiorczych deklaracji w zakresie podatku VAT,

 a także współpraca z Urzędem Skarbowym,

11. koordynowanie działań jednostek i zakładów budżetowych w zakresie przestrzegania terminów

 przekazywania danych umożliwiających złożenie do Urzędu Skarbowego zbiorczej deklaracji

 dla podatku od towarów i usług,

12. koordynacja współpracy między wydziałami i biurami funkcjonującymi w pionie Skarbnika Miasta

 w zakresie zadań realizowanych przez Skarbnika Miasta,

13. obsługa biurowa i administracyjna Skarbnika Miasta i podległych wydziałów w tym

przygotowywanie pism, analiz, opracowań, zestawień dotyczących realizacji zadań Skarbnika

Miasta i podległych wydziałów w zakresie określonym przez Skarbnika,

14. koordynacja spraw pracowniczych w wydziałach/biurach funkcjonujących w pionie Skarbnika

 Miasta z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Biura Kadr i Szkoleń,

15. koordynacja oraz nadzór wydziałów i biur funkcjonujących w pionie Skarbnika Miasta nad

 terminowością przygotowywania odpowiedzi na interpelacje, pytania radnych, skargi i wnioski,

 w tym wnioski o udzielenie informacji publicznej,

16. zapewnienie przestrzegania w Urzędzie procedur udzielania pomocy publicznej przewidzianych

 przepisami prawa,

17. wspieranie prac komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie udzielania pomocy publicznej,

18. opiniowanie projektów dokumentów związanych z udzieleniem pomocy publicznej,

19. sporządzanie i przekazywanie do odpowiednich organów sprawozdań zbiorczych z udzielonej

 pomocy publicznej albo informacji o nieudzielaniu takiej pomocy w danym okresie

 sprawozdawczym,

20. udostępnianie uprawnionym komórkom organizacyjnym Urzędu kodów dostępu do aplikacji

 SHRIMP – instruktaż w tym zakresie oraz monitorowanie pomocy udzielonej za jej

 pośrednictwem,

21. opracowywanie zapytań do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w oparciu

 o materiały własne Biura jak i przedstawione przez komórki organizacyjne Urzędu udzielające

 pomocy publicznej.

Metadane

Data publikacji : 05.12.2017
Data modyfikacji : 19.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry