Biuro Rozwoju Miasta

Data publikacji 01.03.2019

Symbol BM

Biuro Rozwoju Miasta

p.o. kierownik Rafał Górski

pok. 296,297

tel. (48) 36 20 674

e-mail: rozwoj@umradom.pl

 

 

Do zadań Biura należy:

1. prowadzenie spraw związanych ze strategią rozwoju miasta,

2. współpraca z innymi samorządami w zakresie kierunków strategii rozwoju,

3. monitorowanie komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie realizacji strategii rozwoju miasta,

4. udział w konsultacjach społecznych ogłaszanych przez instytucje administracji rządowej

i samorządu województwa i ich jednostki w zakresie opracowywanych przez nie projektów

strategii, programów, planów i innych dokumentów strategicznych mogących oddziaływać na

interesy Miasta Radomia,

5. obsługa oficjalnych spotkań i wizyt międzynarodowych Prezydenta,

6. prowadzenie oficjalnej korespondencji z miastami partnerskimi Radomia,

7. koordynacja zadań w zakresie współpracy w ramach Związku Miast Polskich oraz innych

 związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

8. przygotowanie oraz procedowanie strategii, programów, planów i innych dokumentów

 strategicznych oraz ich projektów z innymi komórkami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi

 Gminy Miasta Radomia,

9. udział w konsultacjach ogłaszanych przez instytucje państwowe oraz samorządowe w zakresie

 legislacji, również w ramach współpracy w stowarzyszeniach jednostek samorządu

 terytorialnego,

10. koordynacja prowadzonych przez komórki urzędu miejskiego i jednostki organizacyjne gminy

 zadań z zakresu współpracy międzynarodowej,

11. nadzór nad bezpieczeństwem energetycznym Gminy Miasta Radomia, a w szczególności

monitorowanie bezpieczeństwa energetycznego w zaopatrzeniu mieszkańców w ciepło, nadzór

 nad realizacją przez Wodociągi Miejskie Sp. z o. o. w Radomiu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 i zbiorowego odprowadzania ścieków,

12. nadzór nad MZDiK w zakresie publicznego transportu drogowego.

 

Data publikacji 01.03.2019

Data modyfikacji 08.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 619 wizyt