Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Data publikacji 11.02.2011

symbol NW

 

 

 

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

ul. Żeromskiego 53

e-mail: rgg@umradom.pl

 

Kierownik Biura - Justyna Wdowiak

pok. 148, tel. (48) 36 20 389

pok. 149, tel. (48) 36 20 391

  fax: (48) 36 20 388

 

 

 

Do zadań Biura należy:

1. nadzór właścicielski z zachowaniem przepisów ksh nad jednoosobowymi spółkami Gminy Miasta  

    Radomia i spółkami z większościowym udziałem Gminy Miasta Radomia w kapitale zakładowym,

2. współpraca ze spółkami z mniejszościowym udziałem Gminy Miasta Radomia w kapitale zakła-

    dowym,

3.nadzór nad bezpieczeństwem energetycznym Gminy Miasta Radomia, a w szczególności moni-

    torowanie bezpieczeństwa energetycznego w zaopatrzeniu mieszkańców w ciepło,

4. nadzór nad realizacją przez Wodociągi Miejskie Sp. z o. o. w Radomiu zbiorowego zaopatrzenia

    w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz utrzymania kanalizacji deszczowej i cieków

     wodnych,

5. ewidencja i nadzór nad środkami trwałymi Gminy Miasta Radomia stanowiącymi infrastrukturę

    techniczną podziemną w szczególności sieci komunalne oraz urządzenia wodne, wodociągowo-

    kanalizacyjne i hydrofornie.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 14.11.2014
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 6386 wizyt