Biuro Miejskiego Konserwatora Przyrody

Data publikacji 23.03.2016

Symbol MKP

kierownik Ewa Głowacka
ul. Wałowa 4
tel. 048 36 20 507
e-mail: e.glowacka@umradom.pl 

 

Do zadań Biura należy:

 1. koordynowanie i monitorowanie działań jednostek organizacyjnych i wydziałów Urzędu Miejskiego zajmujących się utrzymaniem zasobów zieleni na terenach będących własnością miasta,
 2. koordynacja działań wszystkich zarządców zieleni miejskiej w zakresie jej kształtowania w przestrzeni publicznej,
 3. współpraca z zespołem osób opracowujących formy i prowadzącym konsultacje społeczne przy realizacji nowych obiektów terenów zieleni oraz modernizacji
  i rewitalizacji już istniejących,
 4. opiniowanie projektów wymagających strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 5. planowanie i nadzór nad rozwojem terenów zieleni miejskiej,
 6. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem zachowywania istniejącej zieleni lub tworzenia nowych terenów zieleni,
 7. udział w pracach zespołów opiniujących koncepcje i projekty zagospodarowania zielenią w ramach inwestycji miejskich,
 8. opracowywanie wytycznych do projektów zieleni zlecanych do realizacji przez jednostki organizacyjne i wydziały Urzędu,
 9. opiniowanie projektów uchwał dotyczących tworzenia form ochrony przyrody,
 10. współpraca przy inwentaryzacji terenów zieleni oraz obszarów i obiektów cennych przyrodniczo,
 11. udział w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji,
 12. współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska w zakresie polityki ekologicznej miasta oraz planowania nasadzeń kompensujących na terenach miejskich,
 13. współpraca z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków w zakresie obiektów zieleni zabytkowej lub usytuowanej w obszarach objętych ochroną konserwatorską,
 14. współpraca z Regionalnym Konserwatorem Przyrody w zakresie ochrony przyrody,
 15. koordynacja i nadzór działań w zakresie projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia,
 16. zarządzanie i monitoring zaawansowania projektu,
 17. przygotowanie sprawozdań oraz udzielanie informacji na wniosek zainteresowanych podmiotów,
 18. przeprowadzanie niezbędnych procedur zmierzających do realizacji projektu,
 19. współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizowanego projektu,
 20. organizacja i udział w konferencjach dotyczących projektu, w tym obsługa mediów społecznościowych,
 21. prowadzenie strony internetowej projektu.   
Data publikacji 23.03.2016

Data modyfikacji 07.07.2017
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 1278 wizyt