Biuro Miejskiego Konserwatora Przyrody

Data publikacji 23.03.2016

Symbol MKP

Biuro Miejskiego Konserwatora Przyrody

Kierownik Ewa Głowacka

ul. Wałowa 4

tel. 048 36 20 507; 048 36 20 575

e-mail: e.glowacka@umradom.pl 
 

Do zadań Biura należy:

1. koordynowanie i monitorowanie działań jednostek organizacyjnych i wydziałów Urzędu

Miejskiego zajmujących się utrzymaniem zasobów zieleni na terenach będących własnością

miasta,

2. koordynacja działań wszystkich zarządców zieleni miejskiej w zakresie jej kształtowania

w przestrzeni publicznej,

3. współpraca z zespołem osób opracowujących formy i prowadzącym konsultacje społeczne

przy realizacji nowych obiektów terenów zieleni oraz modernizacji i rewitalizacji już

istniejących,

4. opiniowanie projektów wymagających strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

5. planowanie i nadzór nad rozwojem terenów zieleni miejskiej,

6. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem

zachowywania istniejącej zieleni lub tworzenia nowych terenów zieleni,

7. udział w pracach zespołów opiniujących koncepcje i projekty zagospodarowania zielenią

w ramach inwestycji miejskich,

8. opracowywanie wytycznych do projektów zieleni zlecanych do realizacji przez jednostki

organizacyjne i wydziały Urzędu,

9. opiniowanie projektów uchwał dotyczących tworzenia form ochrony przyrody,

10. współpraca przy inwentaryzacji terenów zieleni oraz obszarów i obiektów cennych

przyrodniczo,

11. udział w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji,

12. współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie polityki ekologicznej

miasta oraz planowania nasadzeń kompensujących na terenach miejskich,

13. współpraca z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków w zakresie obiektów zieleni

zabytkowej lub usytuowanej w obszarach objętych ochroną konserwatorską,

14. współpraca z Regionalnym Konserwatorem Przyrody w zakresie ochrony przyrody,

15. koordynacja i nadzór działań w zakresie projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez

zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia,

16. zarządzanie i monitoring zaawansowania projektu,

17. przygotowanie sprawozdań oraz udzielanie informacji na wniosek zainteresowanych

podmiotów,

18. przeprowadzanie niezbędnych procedur zmierzających do realizacji projektu,

19. współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizowanego projektu,

20. organizacja i udział w konferencjach dotyczących projektu, w tym obsługa mediów

społecznościowych,

21. prowadzenie strony internetowej projektu.

Data publikacji 23.03.2016

Data modyfikacji 07.12.2017
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 2815 wizyt