Biuro Kontroli

Data publikacji 11.02.2011

symbol BK

 

Biuro Kontroli 

Kierownik Anna Ławida

pok. 158, tel. (48) 362 07 32

ul. Żeromskiego 53

e-mail: bk@umradom.pl

 

 

Do zadań Biura należy:

1. monitorowanie systemu kontroli zarządczej Urzędu i Gminy Miasta Radomia,

2. współdziałanie z Zespołem ds. Kontroli Zarządczej w zakresie corocznej identyfikacji i analizy

ryzyka związanego z realizacją zadań operacyjnych i strategicznych, w oparciu o dokumenty

i informacje wpływające z komórek organizacyjnych Urzędu i podległych jednostek

organizacyjnych Gminy Miasta Radomia,

3. przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych

Gminy Miasta Radomia,

4. organizowanie i protokołowanie prac Zespołu ds. Kontroli Zarządczej Urzędu,

5. planowanie i sprawowanie instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Urzędzie,

6. planowanie i prowadzenie kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych objętych budżetem

Miasta w tym odnośnie kontroli zarządczej,

7. zawiadamianie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w przypadku stwierdzenia naruszenia

dyscypliny finansów publicznych w kontrolowanych podmiotach,

8. przyjmowanie, koordynacja i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu

Miejskiego,

9. prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków wpływających do Urzędu Miejskiego,

10. współpraca z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi kontrole zadań realizowanych przez

Gminę Miasta Radomia,

11. prowadzenie ewidencji dotyczącej kontroli przeprowadzanych przez jednostki kontroli

zewnętrznej,

12. koordynacja wnoszenia, przez komórki organizacyjne Urzędu, zastrzeżeń do ustaleń zawartych

w protokole i do otrzymanych zaleceń pokontrolnych oraz udzielania informacji o wykonaniu lub

przyczynach braku realizacji zaleceń pokontrolnych,

13. realizacja innych zadań kontrolnych zleconych przez Prezydenta,

14. ewidencja diagnostów i instruktorów nauki jazdy,

15. nadzór i kontrola nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami szkolenia kierowców.

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 07.12.2017
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 9436 wizyt