Biuro Kontroli

Data publikacji 11.02.2011

symbol BK

 

 

Biuro Kontroli 

ul. Żeromskiego 53

e-mail: bk@umradom.pl

 

Kierownik Biura - Anna Ławida

pok. 158, tel. (48) 362 07 32

 

Do zadań Biura należy:

1. monitorowanie systemu kontroli zarządczej Urzędu i Gminy Miasta Radomia,

2. koordynowanie prac w zakresie identyfikacji i analizy ryzyka w obszarach działalności Urzędu

    I Gminy Miasta Radomia,

3. przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie i miejskich jednostkach organiza-

    cyjnych Gminy Miasta Radomia,

4. organizowanie i protokołowanie prac Zespołu ds. Kontroli Zarządczej Urzędu,

5. planowanie i sprawowanie instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Urzędzie,

6. planowanie i prowadzenie kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych objętych budżetem

   Miasta w tym odnośnie kontroli zarządczej,

7. zawiadamianie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunko-

    wej o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w przypadku stwierdzenia naruszenia 

    dyscypliny finansów publicznych w kontrolowanych podmiotach,

8. przyjmowanie, koordynacja i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu

    Miejskiego,

9. prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków wpływających do Urzędu Miejskiego,

10. współpraca z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi kontrole zadań realizowanych przez

    Gminę Miasta Radomia,

11. prowadzenie ewidencji dotyczącej kontroli przeprowadzanych przez jednostki kontroli

       zewnętrznej,

12. koordynacja wnoszenia, przez komórki organizacyjne Urzędu, zastrzeżeń do ustaleń zawartych

      w protokole i do otrzymanych zaleceń pokontrolnych oraz udzielania informacji o wykonaniu lub

      przyczynach braku realizacji zaleceń pokontrolnych,

13. realizacja innych zadań kontrolnych zleconych przez Prezydenta,

14. prowadzenie ewidencji diagnostów i instruktorów,

15. nadzór i kontrola nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami szkolenia kierowców. Prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców, nadawanie uprawnień diagnostom.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 23.03.2017
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 7847 wizyt