Biuro Kadr i Szkoleń

Data publikacji 11.02.2011

symbol Kd

 

Biuro Kadr i Szkoleń

Kierownik  Małgorzata Pochylska 

ul. Kilińskiego 30

pok.  111, tel. (48) 36 20 220
pok.  112, tel. (48) 36 20 744
pok.  104, tel. (48) 36 20 749

e-mail: kadry@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy:

1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,

powiatowych kierowników służb,

2. koordynacja systemowych działań i rozwiązań w zakresie racjonalnego zarządzania zasobami

ludzkimi,

3. ubezpieczanie społeczne, sprawy emerytalno-rentowe pracowników,

4. rekrutacja pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z zachowaniem

procedury naboru,

5. organizacja służby przygotowawczej,

6. prowadzenie rejestrów: poleceń wyjazdów służbowych, upoważnień i pełnomocnictw wydawanych

przez Prezydenta pracownikom Urzędu i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych oraz

umów zlecenia i o dzieło zawieranych z pracownikami Urzędu,

7. koordynacja i nadzór nad realizacją procesu ocen pracowniczych,

8. zarządzanie systemem szkoleń i podnoszeniem umiejętności zawodowych pracowników,

9. realizacja zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

w tym sporządzanie deklaracji PFRON,

10. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania w Urzędzie robót

publicznych, prac interwencyjnych i staży absolwenckich,

11. prowadzenie ewidencji badań okresowych, przestrzeganie ich terminowości oraz kierowanie

pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 07.12.2017
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 10410 wizyt