Urząd Miejski w Radomiu

symbol GIS

 

Biuro ds. Systemu Informacji Przestrzennej

Symbol GIS

kierownik Ludwika Seliga
pok. 298, 298a
tel. 48 36 20 218
e-mail: gis@umradom.pl 

 

Do zadań Biura należy:

1. digitalizacja danych dotyczących nieruchomości publicznych,

2. zarządzanie zasobem informacji w ramach posiadanych systemów informatycznych,

3. bieżące prowadzenie cyfrowego zasobu informacji,

4. opracowywanie danych niezbędnych do tworzenia Systemu Informacji Przestrzennej,

5. wprowadzanie i weryfikacja danych wejściowych,

6. zarządzanie i przetwarzanie w obrębie baz danych,

7. przygotowywanie prezentacji graficznej i tekstowej danych,

8. udostępnianie danych za pośrednictwem GIS,

9. opracowywanie dokumentacji i rozpatrywanie wniosków o nabycie prawa własności w drodze

zasiedzenia,

10. opracowywanie dokumentacji w postępowaniu przed Komisją Regulacyjną do Spraw Gmin

Wyznaniowych Żydowskich,

11. opracowywanie dokumentacji w postępowaniu przed Komisją Regulacyjną do Spraw Polskiego

Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,

12. opracowywanie dokumentacji o nabycie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa

w trybie dekretu z dnia 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich,

13. opracowywanie dokumentacji o nabycie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa

w trybie przepisów Kodeksu Napoleona,

14. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej nieruchomości publicznych w oparciu o system

dziedzinowy EN,

15. prowadzenie zbiorów dowodów zmian w formie cyfrowej i papierowej,

16. przygotowywanie dokumentów księgowych, uwzględniających zmiany dokonywane

w prowadzonej ewidencji ilościowo-wartościowej nieruchomości publicznych,

17. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków w Wydziale Ksiąg

Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomiu o ujawnienie prawa własności Gminy Miasta

Radomia, miasta na prawach powiatu- Radom i Skarbu Państwa, w tym do uzgadniania treści

ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym w drodze postępowania sądowego.

18. nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu -

Radom, Skarbu Państwa w trybie administracyjno – prawnym, w tym: komunalizacja,

powiatyzacja, nabywanie własności gruntów zajętych pod drogi publiczne.

19. przygotowywanie i zlecanie do wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnej, niezbędnej dla

realizacji zadań biura.

20. doprowadzenie do zgodności danych w ewidencji gruntów miasta Radomia z danymi

w komunalizacji, powiatyzacji oraz danymi wieczysto – księgowymi.

21. przygotowywanie stosownej dokumentacji w celu nabywania spadków na rzecz Gminy Miasta

Radomia lub Skarbu Państwa.

Metadane

Data publikacji : 18.09.2018
Data modyfikacji : 15.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry