Biuro ds. Fakturowania i Ewidencjonowania

Data publikacji 04.12.2017

Symbol FE

Biuro ds. Fakturowania i Ewidencjonowania 

Kierownik Małgorzata Matusiak 

ul. Jana Kilińskiego 30

pok. 330

tel. 48 36-20-385

e-mail: m.matusiak@umradom.pl    

 

Do zadań Biura należy:

1. wystawianie faktur, rachunków oraz innych dokumentów z tyt. sprzedaży towarów oraz

świadczenia usług – na podstawie rejestrów umów oraz dokumentów otrzymanych z Wydziałów

i Biur Urzędu,

2. wystawianie faktur oraz innych dokumentów - refakturowanie – na podstawie dokumentów

otrzymanych z Wydziałów i Biur Urzędu,

3. bieżące doradztwo w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz

współpraca z pracownikami Wydziałów i Biur Urzędu,

4. sporządzanie wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie stosowania

przepisów o podatku od towarów i usług,

5. zbieranie i gromadzenie danych dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz „cząstkowych”

deklaracji VAT składanych przez jednostki i zakłady budżetowe,

6. kontrola i weryfikacja danych (pod względem terminowości i prawidłowości matematycznej)

przekazanych przez jednostki i zakłady budżetowe,

7. sporządzanie zbiorczych rejestrów sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku od towarów i usług,

8. prowadzenie rozliczeń (dla potrzeb ewidencji księgowej) w zakresie scentralizowanego podatku

od towarów i usług Gminy Miasta Radomia pomiędzy Urzędem Miejskim w Radomiu

a jednostkami i zakładami budżetowymi,

9. dokonywanie rozliczeń podatku VAT z jednostkami i zakładami budżetowymi za pomocą

systemu bankowego oraz nadzór nad prawidłowym dysponowaniem środkami pieniężnymi

zgromadzonymi na rachunku bankowym, wyodrębnionym dla potrzeb rozliczeń podatku VAT,

10. sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT i współpraca z Urzędem Skarbowym

11. współpraca z pracownikami jednostek i zakładów budżetowych,

12. koordynowanie działań jednostek i zakładów budżetowych w zakresie przestrzegania terminów

przekazywania danych umożliwiających złożenie do Urzędu Skarbowego zbiorczej deklaracji

dla podatku od towarów i usług.

Data publikacji 04.12.2017

Data modyfikacji 07.12.2017
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 987 wizyt