Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Data publikacji 11.02.2011

symbol BAG

 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Kierownik Biura - Barbara Ważyńska 

ul. Kilińskiego 30

pok. 106, tel.  (48) 36 20 733  

  fax  (48) 36 20 747

e-mail: bag@umradom.pl

 

Archiwum UM

pok. 109 tel. (48) 36 20 678

 

 

Do zadań Biura należy

1. przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych dotyczących prawidłowej organizacji i funkcjonowania

Urzędu,

2. administrowanie i eksploatowanie obiektów będących w dyspozycji Urzędu,

3. zarządzanie gospodarką materiałową w tym zaopatrzenie materiałowe, magazynowanie środków

trwałych i nietrwałych, ewidencja środków trwałych i nietrwałych,

4. zapewnienie obsługi i świadczenia usług transportu osobowego

5. prowadzenie archiwum Urzędu w tym archiwum zlikwidowanych jednostek podległych Miastu

zgodnie z instrukcją archiwalną,

6. nadzór i koordynacja zadań z zakresu stosowania przepisów „Instrukcji kancelaryjnej

jednolitego rzeczowego wykazu akt ” ,

7. prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

8. koordynacja sprawozdawczości statystycznej Urzędu w formie elektronicznej,

9. współpraca ze służbami BHP w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy,

10. prowadzenie rejestru podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz

praca społecznie użyteczna; współpraca z sądem oraz podmiotami w zakresie wykonywania

w/w kary,

11. obsługa rzeczy znalezionych,

12. prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi odbywanymi

w Urzędzie,

13. organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów,

referendów oraz spisów.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 07.12.2017
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 12413 wizyt