Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Data publikacji 11.02.2011

symbol BAG

 

 

 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze

ul. Kilińskiego 30
e-mail: bag@umradom.pl

 

Kierownik Biura - Barbara Ważyńska, 
pok. 106, tel.  (48) 36 20 733  

  fax  (48) 36 20 747

pok. 105, tel.  (48) 36 20 632

pok. 107, tel.  (48) 36 20 743

  tel.  (48) 36 20 748

pok. 110, tel.  (48) 36 20 212

  tel.  (48) 36 20 747

 

Archiwum UM
pok. 109 tel. (48) 36 20 678

 

 

Do zadań Biura należy

1. przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych dotyczących prawidłowej organizacji i funkcjo-

    nowania Urzędu,

2. administrowanie i eksploatowanie obiektów będących w dyspozycji Urzędu,

3. zarządzanie gospodarką materiałową w tym zaopatrzenie materiałowe, magazynowanie środków

    trwałych i nietrwałych, ewidencja środków trwałych i nietrwałych,

4. zapewnienie obsługi i świadczenia usług transportu osobowego

5. prowadzenie archiwum Urzędu w tym archiwum zlikwidowanych jednostek podległych Miastu

       zgodnie z instrukcją archiwalną,

6. nadzór i koordynacja zadań z zakresu stosowania przepisów „Instrukcji kancelaryjnej

      jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów

      obsługujących te organy i związki  ” ,

7. prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

8. koordynacja sprawozdawczości statystycznej Urzędu w formie elektronicznej,

9. współpraca ze służbami BHP w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy,

10. prowadzenie rejestru podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz

      praca społecznie użyteczna; współpraca z sądem oraz podmiotami w zakresie wykonywania

      w/w kary,

11. obsługa rzeczy znalezionych,

12. prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi odbywanymi

     w Urzędzie,

13. organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów,

      referendów oraz spisów.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 19.09.2013
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 9956 wizyt