Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18.01.2019 r. zawiadamiające o wydaniu dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego na kształtowanie nowego koryta rzek, wykonanie i likwidację urządzeń wodnych w związku z realizacją inwestycji p.n. "Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie - Radom na odcinku Warka - Radom (km 58.100 do km 100.850)".
dot. wszczęcia postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków przez następcę prawnego, tj. Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" w Warszawie wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dla Portu Lotniczego "RADOM" S.A. w Radomiu na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi - rowów