Urząd Miejski w Radomiu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. Budowa stacji bazowej PTK Centertel 9780/8841 OLINICE przy ul. Wyścigowej 19 w Radomiu

Radom, dnia  30 czerwca 2008 r.

OŚR.III.DK. 7691-6/08

 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.), w związku z art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., poz. 150
z późn. zm.) 

 

zawiadamiam

w dniu 30 czerwca 2008 r. została wydana decyzja z upoważnienia Prezydenta Miasta Radomia znak: OŚR.III.DK.7691–6/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel (kod stacji 9780/8841 „OLINICE”) na działce nr ew. 181/20 przy
ul. Wyścigowej 19 w Radomiu. Decyzja wydana została dla inwestora PTK Centertel
Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10A.

Decyzja wraz aktami sprawy znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. J. Kilińskiego 30, pokój 315

            Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczoną zgodnie
z  art. 49 Kpa tj. do dnia 28 lipca 2008 r.

 

 

 

Informacja opublikowano poprzez:

·          wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30,

·          umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu www.bip.radom.plw dziale środowisko – inwestycje wpływające na środowisko.

 

/-/ Z up. Prezydenta Miasta dyrektor wydziału Grażyna Krugły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 30.06.2008
Data modyfikacji : 30.06.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Krugły
Osoba udostępniająca informację:
Anna Latusek

Opcje strony

do góry