Sprawozdania roczne gminy składane do Marszałka Województwa Mazowieckiego

Data publikacji 01.12.2015

Na podstawie art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Data publikacji 01.12.2015

Data modyfikacji 07.12.2017
Rejestr zmian
Autor : Aleksandra Stobieniecka-Nitek

Osoba publikująca: Aleksandra Stobieniecka-Nitek
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Statystyka strony: 1264 wizyt