Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Data publikacji 01.12.2015

Na podstawie art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w terminie do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.

Data publikacji 01.12.2015

Data modyfikacji 07.12.2017
Rejestr zmian
Autor : Aleksandra Stobieniecka-Nitek

Osoba publikująca: Aleksandra Stobieniecka-Nitek
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Statystyka strony: 2759 wizyt