Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Rejestr zmian

Data Redaktor Akcja Zmiana
25.04.2017, 16:44 Aneta Grabowska
Podinspektor
publikacja
Dział: Dostawy
25.04.2017, 15:32 Aneta Grabowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Rozstrzygnięcie postępowania
Dział: Usługi
25.04.2017, 15:31 Aneta Grabowska
Podinspektor
modyfikacja
Dział: Usługi
25.04.2017, 15:23 Bernadeta Siek
Inspektor
publikacja
25.04.2017, 15:17 Bernadeta Siek
Inspektor
publikacja
Załącznik: Treść obwieszczenia
25.04.2017, 15:15 Bernadeta Siek
Inspektor
skasowanie
Dokument: Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego, możliwości zapoznania się z nim i wnoszeniu uwag w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 185 cm z terenu nieruchomości o numerze ewidencyjnym 176/37 położonej w Radomiu przy ul. Osiedlowej 10
Załącznik: -
Dział: Obwieszczenia
25.04.2017, 14:50 Luiza Raczkowska
Inspektor
publikacja
25.04.2017, 14:46 Luiza Raczkowska
Inspektor
publikacja
25.04.2017, 14:44 Izabela Zielonka
modyfikacja
25.04.2017, 14:41 Izabela Zielonka
publikacja
25.04.2017, 14:16 Bernadeta Siek
Inspektor
publikacja
25.04.2017, 14:11 Bernadeta Siek
Inspektor
publikacja
25.04.2017, 14:01 Bernadeta Siek
Inspektor
publikacja
25.04.2017, 13:50 Rafał Zimałek
Inspektor
modyfikacja
Dokument: 2016
25.04.2017, 13:49 Rafał Zimałek
Inspektor
modyfikacja
Dokument: 2016
Załącznik: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymia na 2016 rok.
25.04.2017, 13:49 Rafał Zimałek
Inspektor
publikacja
Dokument: 2016
Załącznik: Sprawozdanie z realizacji Programu Wspólpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymia na 2016 rok.
25.04.2017, 13:47 Rafał Zimałek
Inspektor
modyfikacja
Dokument: 2016
25.04.2017, 13:40 Małgorzata Kozera
Podinspektor
publikacja
Dział: Sprawozdania
25.04.2017, 13:40 Małgorzata Kozera
Podinspektor
publikacja
Dział: Sprawozdania
25.04.2017, 13:40 Małgorzata Kozera
Podinspektor
publikacja
Dział: Sprawozdania
25.04.2017, 13:40 Małgorzata Kozera
Podinspektor
publikacja
Dział: Sprawozdania
25.04.2017, 13:40 Małgorzata Kozera
Podinspektor
publikacja
Dział: Sprawozdania
25.04.2017, 13:40 Małgorzata Kozera
Podinspektor
publikacja
Dział: Sprawozdania
25.04.2017, 13:40 Małgorzata Kozera
Podinspektor
publikacja
Dział: Sprawozdania
25.04.2017, 13:40 Małgorzata Kozera
Podinspektor
publikacja
Dział: Sprawozdania
25.04.2017, 13:40 Małgorzata Kozera
Podinspektor
publikacja
Dział: Sprawozdania
25.04.2017, 13:40 Emilia Faryna
Inspektor
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty
Dział: Usługi
25.04.2017, 13:39 Emilia Faryna
Inspektor
skasowanie
Dokument: 60805 - 2017 Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i dodatkowych z chemii prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu w ramach projektu pt.: „Przez kształcenie do sukcesu"
Załącznik: -
Dział: Usługi
25.04.2017, 13:39 Emilia Faryna
Inspektor
modyfikacja
Dział: Usługi
25.04.2017, 12:56 Marzena Turzyńska
Referent
modyfikacja
25.04.2017, 12:51 Marzena Turzyńska
Referent
publikacja
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: XLIV. sesja Rady Miejskiej w Radomiu, która odbędzie się w dniu 27 marca 2017r.
Dział: Najbliższe posiedzenie
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Najbliższa sesja
Dział: Najbliższe posiedzenie
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 366 w sprawie zmiany Uchwały Nr 388/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Czas na aktywność!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi Priorytetowej – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lat
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 365 w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na rok 2017
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 364 w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w Radomiu”
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 363 w sprawie zmiany uchwały nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 362 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stara Wola Gołębiowska” w Radomiu.
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 361 w sprawie zmiany Uchwały Nr 684/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.03.2014 r. zmienionej Uchwałą Nr 87/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego-Niemcewicza-Jarzynowa-Biała”
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 371 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037.
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 370 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Na Lata 2015-2018" za 2016 rok
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 369 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Radomia w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 368 w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 367 w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 378 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 377 uchylająca uchwałę nr 260/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 376 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 375 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: XLV. nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Radomiu, która odbędzie się w dniu 27 marca 2017r.
Dział: Najbliższe posiedzenie
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 372 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok.
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: XLVI. nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Radomiu, która odbędzie się w dniu 21.04.2017
Dział: Najbliższe posiedzenie
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Najbliższe posiedzenie
Dział: Najbliższe posiedzenie
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 382 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 381 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 380 w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 379 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 387 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Waryńskiego”.
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 386 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok.
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 385 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037.
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 384 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do „Rewitalizacja" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu.
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: XLVII. sesja Rady Miejskiej w Radomiu, która odbędzie się w dniu 24.04.2017
Dział: Najbliższe posiedzenie
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 392 w sprawie przyjęcia oceny z rocznej działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych przez warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie Miasta Radomia w 2016 roku
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 391 w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 390 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 389 w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Projekt uchwały na druku nr 388 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego – Niemcewicza – Jarzynowa – Biała - Etap I”
Dział: Projekty uchwał
25.04.2017, 12:47 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
25.04.2017, 12:47 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
25.04.2017, 12:47 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
25.04.2017, 12:47 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
25.04.2017, 12:47 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
25.04.2017, 12:47 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
25.04.2017, 12:47 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
25.04.2017, 12:47 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
25.04.2017, 12:47 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
25.04.2017, 12:46 Marzena Turzyńska
Referent
przeniesienie
25.04.2017, 12:46 Marzena Turzyńska
Referent
przeniesienie
25.04.2017, 12:46 Marzena Turzyńska
Referent
przeniesienie
25.04.2017, 12:43 Marzena Turzyńska
Referent
skasowanie
Dokument: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
Załącznik: -
Dział: PPP 3
25.04.2017, 12:43 Marzena Turzyńska
Referent
skasowanie
Dokument: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
Załącznik: -
Dział: PPP 3
25.04.2017, 12:42 Marzena Turzyńska
Referent
publikacja
Załącznik: -
Dział: PPP 3
25.04.2017, 12:42 Marzena Turzyńska
Referent
publikacja
Załącznik: -
Dział: PPP 3
25.04.2017, 12:40 Marzena Turzyńska
Referent
modyfikacja
Dział: PPP 3
25.04.2017, 12:38 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
25.04.2017, 12:38 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Dział: Protokoły
25.04.2017, 12:38 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
25.04.2017, 12:38 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Dział: Protokoły
25.04.2017, 11:55 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
25.04.2017, 11:55 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
25.04.2017, 11:49 Emilia Faryna
Inspektor
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty
Dział: Usługi
25.04.2017, 11:49 Emilia Faryna
Inspektor
modyfikacja
Dział: Usługi
25.04.2017, 11:40 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór sprawozdania
25.04.2017, 11:39 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór oferty
25.04.2017, 11:28 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Dział: Uchwały
25.04.2017, 11:27 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Dział: Uchwały
25.04.2017, 11:25 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Dział: Uchwały
25.04.2017, 11:24 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Dział: Uchwały
25.04.2017, 10:56 Katarzyna Rymarowicz
publikacja
25.04.2017, 10:29 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Dział: Uchwały
25.04.2017, 10:25 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Dokument: Uchwała nr 839
Dział: Uchwały
25.04.2017, 10:23 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
25.04.2017, 10:21 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
25.04.2017, 10:21 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
25.04.2017, 08:34 Ryszard Wojtal
Inspektor
publikacja
25.04.2017, 08:18 Ryszard Wojtal
Inspektor
publikacja
25.04.2017, 07:53 Marcin Matysiak
publikacja