Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 894


Druk Nr 936a

UCHWAŁA NR 894/2006

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 16.10.2006r.

w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom”

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Radomiu postanawia, co następuje:

§ 1

  1. Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom” w rejonie ulic Malczewskiego, Struga, Kelles-Krauza, Chrobrego i Potoku Północnego, w granicach określonych na rysunkach stanowiących załączniki nr 2-4.

  2. Zmiana Studium uchwalana niniejszą uchwałą stanowi I etap realizacji uchwały Nr 848/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 03.-7.2006r. o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom uchwalonego uchwałą Nr 221/99 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 1999 roku. Kolejna zmiana Studium nastąpi odrębną uchwałą.

§ 2

Zakres zmiany Studium określają załączniki do uchwały:

  • załącznik nr 1 - tekst,

  • załączniki nr 2-4 - załączniki graficzne,

  • załącznik nr 5 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 19.10.2006
Obowiązuje od : 16.10.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry