Ogłoszenia, komunikaty

Gd.6620.409.1.2017.EZ2
Data publikacji 01.06.2018

Zawiadomienie o terminie wyłożenia projektu modernizacji obręb 0050 - STARE MIASTO

Prezydent Miasta Radomia

zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.),

zawiadamia

że w terminie od 18.06.2018 r. do dnia 06.07.2018 r. (tj. 15 dni roboczych) zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego m. Radomia obrębu: 0050-STARE MIASTO w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, pok. nr 24.

Operat dla obrębu: 0050-Stare Miasto został sporządzony przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego TRANS-GEO Tomasz Zasowski z siedzibą  w Radzanowie, Młodynie Dolne 47.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu, zgłaszać uwagi do tych danych.

Po upływie terminu wyłożenia dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 8 ww. ustawy, stają się danymi ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego informacji, o której mowa wyżej, zgłaszać zarzuty do tych danych.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów rozstrzyga Prezydent Miasta Radomia w drodze decyzji (art. 24a ust. 10 ww. ustawy). Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłoszone po terminie traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Ewentualne zarzuty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30 (pokój nr 19).

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu na okres 15 dni tj. od dnia 01.06.2018 r. do dnia 15.06.2018 r

Załączniki

Data publikacji 01.06.2018

Rejestr zmian
Autor : inż. Ewa Zduńska

Osoba publikująca: Rafał Szczepański
Wydział Geodezji

Statystyka strony: 202 wizyt