Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/gospodarowanie-odpadami/czystosc-i-porzadek/sprawozdania-roczne-gmi/32724,Sprawozdania-roczne-gminy-skladane-do-Marszalka-Wojewodztwa-Mazowieckiego.html
2020-10-27, 13:32

Na podstawie art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Metadane

Data publikacji : 01.12.2015
Data modyfikacji : 07.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Stobieniecka-Nitek
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Stobieniecka-Nitek Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony