Urząd Miejski w Radomiu

Elektroniczna  Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Radomiu obsługuje dokumenty elektroniczne.

Dostępna jest na platformie ePUAP (adres skrytki: /umradom/SkrytkaESP).

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

- założenie indywidualnego (darmowego) konta

- oraz, w razie potrzeby podpisania składanego pisma, posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

 

Załatwienie spraw następuje poprzez:

- elektroniczne formularze usług Urzędu Miejskiego w Radomiu – załatwianie spraw wyszczególnionych według podziału terytorialnego

- formularz ogólny złożenia pisma do Urzedu Miejskiego w Radomiu - pozostała korespondencja

- formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

 

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem:  http://epuap.gov.pl

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Radomiu:

1.        Przekazanie dokumentu poprzez stronę Platformy Usług Administracji Publicznej - wypełnienie formularza bądź przesłanie podpisanego dokumentu.

2.        Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Biura Obsługi Mieszkańca mieszczącego się w pokoju nr 19 przy ul. Kilińskiego 30 w Radomiu na następujących nośnikach danych:
-     dyskietka 1.44 Mb 3.5,
-     pamięć masowa USB 1.1/2.0 obsługiwana i wykrywana przez MS Windows XP,
-     płyta CD-RW, 
z możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.  

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych  dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Radomiu (akceptowane struktury fizyczne i zakresy użytkowe):

1.        Akceptowane formaty dokumentów elektronicznych:
- txt, doc, rtf, odt, pdf – dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne
- xls – arkusze kalkulacyjne
- gif, tif (tiff), jpg (jpeg) – dokumenty graficzne,
- zip, rar, arj – do zmniejszenia objętości dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach.

2.        Dokumenty elektroniczne muszą być:
- podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
- opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument,
- wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania,
- odpowiadające zakresowi użytkowemu określonemu przez urząd w formie odpowiednich wzorów wymaganych do wszczęcia i załatwienia spraw – udostępnionych na stronie internetowej bip.radom.pl

e-Urząd

System e-Urząd pozwala mieszkańcom na zdalne załatwianie spraw. Dzięki portalowi interesanta z elektroniczną skrzynką podawczą, formularzami elektronicznymi i podsystemem płatności elektronicznych, które dostępne są pod adresem www.wrotamazowsza.pl.

Rejestracja Interesanta w Portalu e-Urząd może odbyć się na dwa sposoby:
 

- Rejestracja bezpośrednia – za pomocą Portalu e-Urząd

- Rejestracja pośrednia – z wykorzystaniem konta ePUAP
 

Wykaz usług  udostępnionych przez e-Urząd

Podręcznik Interesanta/Użytkownika

 

Uwagi:

Dokumenty elektroniczne niespełniające wszystkich wymagań określonych powyżej będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone. W takim wypadku nie będą podejmowane żadne czynności związane z informowaniem nadawcy takiego dokumentu elektronicznego.  

W przypadku braku kompletu dokumentów strona będzie wzywana do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651).

Metadane

Data publikacji : 31.12.2011
Data modyfikacji : 30.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Kościuk
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony

do góry