Ogłoszenia, komunikaty

TREŚĆ PO ZMIANIE: ROZDZIAŁ VIII Miejsce i termin składania ofert 2. Ofertę należy złożyć w Zespół Szkół Budowlanych ul. Kościuszki 7 26-600 Radom w Sekretariacie w terminie do dnia 16.12.2016r. do godziny 12:00
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O przetargu nieograniczonym na zakup materiałów dydaktycznych – podręczników dla uczestników projektu „Dobry fachowiec” Ogłoszenie zamieszczono w dniu: 19.12.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.uzp.gov.pl, numer ogłoszenia: 370025-2016. Zmieniono termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 27/12/2016, godzina 11:30 Zmiana w załącznikach do SWIZ: 1.Formularz ofertowy 2.Wzór umowy