Ogłoszenia, komunikaty
1
Data publikacji 16.10.2018

KONKURS na stanowisko inspektora ds. bhp w wymiarze 3/40 etatu.

 

Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 4  ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektor ds. bhp w wymiarze 3/40 etatu.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 • wykształcenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r.
  w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704 z późn.zm.)
 • posiadać łącznie co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

Zakres zadań na stanowisku INSPEKTORA DS. BHP:

 • dokonywanie przeglądów warunków pracy w obiekcie szkoły,
 • dokonywanie okresowych ocen i analiz stanu bhp i p.poż. placówki oraz sporządzanie w tym zakresie stosownej dokumentacji,
 • występowanie do dyrektora placówki z wnioskami dotyczącymi stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp,
 • nadzorowanie usuwania wskazanych zaleceń,
 • nadzór nad prawidłowością i terminowością okresowych szkoleń pracowniczych             i przeglądów,
 • prowadzenie rejestru wypadków przy pracy, rejestru chorób zawodowych, oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • badanie okoliczności wypadków prowadzenie dokumentacji postępowań powypadkowych uczniów i pracowników szkoły,
 • współpraca z instytucjami sprawującymi nadzór w zakresie bhp i p.poż.           oraz nadzór nad realizacją wydawanych przez nie zaleceń i postanowień,
 • przeprowadzanie szkoleń bhp pracowników szkoły,
 • opracowywanie  wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa pracy,
 • sporządzanie sprawozdań zgodnie z ustalonymi w placówce zasadami,
 • współpraca ze społecznym inspektorem pracy.

 

Wymagania niezbędne:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu BHP (Kodeks Pracy, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy itp.),
 • znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów prawa oświatowego,
 • umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji bhp i p. poż.  

Wymagania pożądane:

 • uprawnienia inspektora p.poż,
 • nieposzlakowana opinia, odpowiedzialność,
 • samodzielność, operatywność, zaangażowanie,
 • komunikatywność, dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność kierowania zespołem ludzkim.

Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:  

1.   CV i list motywacyjny.

2.   Kopię świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej.

3.   Kopię świadectwa (dyplomu) ukończonej szkoły (średnia, studia mgr), kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje (w tym w zakresie bhp np. szkolenie dla pracowników służb bhp itp.) oraz kopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zatrudnienia w charakterze pracownika służb               bhp i p.poż.

4.   Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie. (art.6 ust.1, pkt.2 ustawy o pracownikach samorządowych).

5.   Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

6.   Adres i telefon kontaktowy.

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. do dnia 15.11.2018r. w sekretariacie VII Liceum Ogólnokształcącego z w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 14

2. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. bhp 

Postanowienia końcowe

1. Po upływie terminu składania ofert kandydaci telefonicznie zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy konkursowej.

2. Informacja o wyniku naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Radomia 

 

Załączniki

 • 160.87 KB
  16.10.2018 15:00
Data publikacji 16.10.2018

Data modyfikacji 16.10.2018
16.10.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Urszula Rajkowska


Statystyka strony: 162 wizyt