Urząd Miejski w Radomiu

Specjalista d/s kadr i płac w wymiarze - 1 etat

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu

ogłasza 

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. kadr i płac w wymiarze – 1 etat

1. Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba, która posiada:

 • obywatelstwo państwa członka Unii Europejskiej;
 • niekaralność za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe a także nie była karana za przestępstwo umyślne ścigane  z oskarżenia publicznego;
 • pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz co najmniej 3 – letnią praktykę w prowadzeniu kadr i płac lub średnie ekonomiczne i co najmniej 6 letnią praktykę w prowadzeniu kadr i płac;
 • znajomość ustaw: Kodeks pracy, Karta nauczyciela, Prawo oświatowe, O ochronie danych osobowych,  O pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel) oraz znajomość programów VULCAN - kadry, płace, PŁATNIK; umiejętność obsługi urządzeń biurowych, umiejętność redagowania pism urzędowych;
 • umiejętność stosowania przepisów prawa;
 • rzetelność, terminowość, odpowiedzialność;
 • wzorowa opinia

2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności analityczne,
 • komunikatywność, sumienność,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie akt osobowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 • Sporządzanie umów o pracę, aktów mianowania w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
 • Sporządzanie pism dotyczących zatrudnienia i przeszeregowań pracowników oraz przyznawania dodatków do wynagrodzeń.
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
 • Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla celów ustalenia emerytur, rent i kapitału początkowego.
 • Sporządzanie list płac dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi, zgodnie z aktualnymi umowami o pracę/aktami mianowania i obowiązującymi przepisami.
 • Naliczanie wypłat wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgromadzoną dokumentacją.
 • Sporządzanie wypłat nagród, odpraw emerytalnych, rentowych, ekwiwalentów za urlop, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych świadczeń dla pracowników.
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, kart podatkowych.
 • Prowadzenie rejestru list płac.
 • Prowadzenie rejestru i rozliczanie umów zleceń.
 • Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie w programie Płatnik oraz przesyłanie elektronicznie do ZUS: - dokumenty zgłoszeniowe przyjętych i zwalnianych pracowników (m.in. ZUS ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA, ZIUA); - comiesięczne dokumenty rozliczeniowe (ZUS DRA, RCA, RSA, RZA); - sporządzanie rocznych raportów imiennych dla pracowników lub comiesięcznych na wniosek pracownika (ZUS RMUA).
 • Naliczanie i pobieranie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych.
 • Sporządzanie przelewów w elektronicznym systemie bankowym.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń.
 • Obsługa sprawozdawczości statystycznej w ramach portalu sprawozdawczego GUS.
 • Sporządzanie wszelkich informacji kadrowo - płacowych niezbędnych dla celów planowania i sprawozdawczości.
 • Współpraca z innymi pracownikami szkoły w zakresie wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowych.
 • Współpraca z organem prowadzącym w zakresie spraw kadrowo - płacowych.
 • Archiwizacja dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.
 • Udzielanie informacji pracownikom w zakresie prowadzonych spraw.
 • Pełna odpowiedzialność za wykonywane zadania.

4. Warunki pracy:

 1.  miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu;
 2. wymiar czasu pracy: 40 godzin w tygodniu;
 3. stanowisko samodzielne;
 4. występujące czynniki fizyczne: elektroniczne monitory komputerowe;
 5. występujące czynniki uciążliwe: praca lekka w pozycji siedzącej.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6 %.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 6.  oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 8. kserokopie dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach lub referencje.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730)

7. Składanie dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Kolberga 5, 26-600 Radom

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Inne informacje:

 1. oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone,
 2. otrzymanych dokumentów nie odsyłamy,
 3. osoby, których oferty zostaną odrzucone, będą powiadomione telefonicznie,
 4. kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 363 73 62 w godz. 8.00-16.00.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.radom.pl zakładka BIP jednostek oświatowych").

 

Dyrektor Szkoły

/-/

mgr Andrzej Tomczyk

Metadane

Data publikacji : 21.11.2019
Data modyfikacji : 10.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Tomczyk Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Rzeczkowska Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Rzeczkowska

Opcje strony

do góry