Sposób załatwiania spraw
1
Data publikacji 09.06.2014

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób  przyjmowania  i załatwiania spraw zawiera instrukcja kancelaryjna zawarta

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz.67) i Statut Szkoły.

 

Korespondencję proszę kierować na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Adama Mickiewicza

 ul. Jaracza 8, 26-600 Radom

Telefony:

Sekretariat Tel./fax. 48 340 46 10

księgowość: 48 340 46 12

Mailowo:

 sekretariat@psp28.radom.pl

Osobiście:

W sekretariacie szkoły czynnym od poniedziałku do piątku 

 w godzinach 8.00 - 15.00

 

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Korespondencję można dostarczać osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną

Pisma przychodzące i wychodzące przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

Sprawy nie wymagające formy pisemnej odpowiedzi załatwiane są niezwłocznie ustnie.

W nagłych sprawach można kontaktować się z sekretariatem szkoły, który niezwłocznie przekazuje informacje wskazanemu pracownikowi np: nauczycielowi, wychowawcy przedmiotu, pedagogowi, intendentce itp..

Data publikacji 09.06.2014

Data modyfikacji 14.12.2015
Rejestr zmian
Autor : Agnieszka Zarębska

Osoba publikująca: Agnieszka Zarębska
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28

Statystyka strony: 1125 wizyt