Urząd Miejski w Radomiu

Konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego w PSP 28

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 im. A. Mickiewicza w Radomiu

ogłasza konkurs ofert na: 

„Prowadzenie sklepiku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8”

 

1. Przedmiot konkursu:

1. Szkoła dysponuje na powyższą działalność pomieszczeniem o powierzchni 7 m2 .

2. Po wynajęciu od szkoły w/w lokalu Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku na następujących zasadach:

- codziennego otwierania sklepiku w godz. 7.00 do 15.00 z wyłączeniem dni wolnych od nauki,

- utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku i w jego otoczeniu zgodnie z wymogami odpowiednich służb,

- wyposażenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia w meble i urządzenia do prowadzenia działalności,

- przestrzegania przepisów bhp, ppoż., Sanepidu,

3. Oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów i spełniać wymogi

4. Minimalna stawka miesięczna czynszu za wynajem pomieszczenia wynosi 400 zł brutto która płatna będzie do dnia 25 każdego bieżącego miesiąca.

5. W przypadku niepełnego miesiąca np. ferii zimowych, kwota za wynajem będzie pomniejszona o dni wolne.

 

2. Realizacja umowy najmu : od dnia podpisania umowy do 30.06.2018 r.

 

3. Warunki wymagane od Oferentów i dokumenty:

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę/ osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Poprawki lub zmiany

ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

2) Oferta pisemna musi zawierać:

- ofertę na prowadzenie sklepiku,

- oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnej z profilem działalności objętej postępowaniem konkursowym,

- oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym

3) Ofertę z określoną miesięczną kwotą (w minimalnej kwocie 400 zł brutto) należy składać w zaklejonej zaadresowanej na adres szkoły i oznaczonej „Konkurs

ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego” kopercie w Sekretariacie Szkoły do dn. 02.01.2018 r. do godz. 12.00.

 

4. Wybór najkorzystniejszej oferty:

1.Przegląd ofert odbędzie się w dn. 02.01.2018 r. w PSP NR 28 w Radomiu , o godz. 13.00 przez Komisję powołaną przez Dyrektora .

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje deklarowana kwota brutto miesięcznego czynszu za wynajem pomieszczenia.

3. Rozpatrywane będą tylko oferty z podaną kwotą dzierżawy miesięcznej.

4. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, sporządzona zostanie umowa dzierżawy.

5. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

6. W przypadku , gdy najwyższą kwotę deklarowanego czynszu zaproponuje więcej niż 1 oferent, komisja wyznaczy termin licytacji wysokości czynszu , która

zostanie przeprowadzona z udziałem tych oferentów na warunkach określonych przez komisję , podanych w dniu licytacji. Niestawiennictwo oferenta na

licytację będzie traktowane jako cofnięcie oferty.

7. Z pracy Komisji sporządzony będzie protokół – wynik naboru.

 

Pomieszczenie przeznaczone pod wynajem na sklepik szkolny można oglądać i uzyskiwać dodatkowe informacje po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu ( tel. 48/3404610 ; pn. - pt. w godz. 8.00 - 15.00).

 

 

                                                                                     mgr Sylwia Łyżwa

                                                                                                                                           Dyrektor PSP Nr 28 w Radomiu

 

 

Metadane

Data publikacji : 19.12.2017
Data modyfikacji : 19.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Zarębska Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Zarębska

Opcje strony

do góry