Ogłoszenia, komunikaty

1
Data publikacji 15.09.2017

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego referenta ds płac

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26

26-600 RADOM, UL. WOŚNICKA 125

tel. 48 331-28-74; e-mail: psp26@wp.pl 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starszy referent ds. płac

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

 

 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie o profilu ogólnym z minimum 5-letnim stażem  pracy w zawodzie.
 2. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
 3. Nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Spełnienia wymogi określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2008 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych.
 5. Wiedzę w zakresie  prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasad płacowych w zakresie jednostek sektora finansów publicznych.
 6. Znajomość ustaw: kodeks pracy, karta nauczyciela, ustawa o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych.
 7. Biegłą znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel)oraz znajomość obsługi platformy vEdukacja Zintegrowanego systemy zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia, programów VULCAN – Kadry Optivum, Pace Optivum, PŁATNIK, bankowego systemu obsługi przelewów PEKAOBIZNES 24,
 8. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 9. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 10. Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 11. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa.
 12. Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.

 

 1. WYMAGANIA DODATKOWE:

 

 1. Umiejętność pracy w zespole.
 2. Umiejętności analityczne.
 3. Komunikatywność, sumienność.
 4. Nienaganna postawa etyczna.

 

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 

 1. Sporządzanie list płac dla pracowników pedagogicznych oraz  pracowników administracji
  i obsługi, zgodnie z aktualnymi umowami o pracę/aktami mianowania i obowiązującymi przepisami.
 2. Naliczanie wypłat wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wypadkowych zgodnie z obowiązującymi przepisamii zgromadzoną dokumentacją.
 3. Sporządzanie wypłat nagród, odpraw emerytalnych, rentowych, ekwiwalentów za urlop, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych świadczeń dla pracowników.
 4. Sporządzanie przelewów w systemie bankowym.
 5. Prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, kart podatkowych.
 6. Prowadzenie rejestru i rozliczanie umów zleceń.
 7. Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie w programie Płatnik oraz przesyłanie elektronicznie do ZUS:
 • dokumenty zgłoszeniowe przyjętych i zwalnianych pracowników (m.in. ZUS ZUA, ZWUA, ZCNA, ZIUA);
 • comiesięczne dokumenty rozliczeniowe (ZUS DRA, RCA, RSA, RZA);
 • sporządzanie rocznych raportów imiennych dla pracowników lub comiesięcznych na wniosek pracownika (ZUS RMUA);
 • dokonywanie korekt dokumentów.
 1. Naliczanie i pobranie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji
  i informacji podatkowych(PIT-11, PIT -40, PIT-4R).
 2. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
 3. Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla celów ustalenia emerytur, rent i kapitału początkowego.
 4. Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących  wynagrodzeń.
 5. Obsługa sprawozdawczości statystycznej w ramach portalu sprawozdawczego GUS.
 6. Obsługa portalu e-Pefron.
 7. Sporządzanie wszelkich informacji płacowych niezbędnych dla celów planowania i sprawozdawczości.
 8. Współpraca z innymi pracownikami szkoły w zakresie wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowych.
 9. Współpraca z organem prowadzącym w zakresie spraw  płacowych.
 10. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkoły.
 11. Archiwizacja dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.
 12. Udzielanie informacji pracownikom w zakresie prowadzonych spraw.
 13. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora Szkoły.

 

 1. WARUNKI PRACY:

 

 1. Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 w Radomiu, ul. Wośnicka 125
 2. Wymiar czasu pracy: 20 godzin tygodniowo.
 3. Stanowisko: samodzielne.
 4. Stanowisko wyposażone w monitor.
 5. Jednozmianowy system pracy w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym
  w pozycji siedzącej.

 

 1. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6 %.

 

 1.  WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 • Kwestionariusz osobowy.
 • List motywacyjny.
 • Życiorys zawodowy (CV).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Inne dokumenty potwierdzające  posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 • Kserokopie świadectw pracy.
 • Oryginały ewentualnych referencji.
 • Ewentualnie kserokopie dokumentów potwierdzających stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202).
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w celach przeprowadzenia naboru.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do 25 września 2017r. w sekretariacie szkoły w godz. od 800 do 1500 lub przesłać na adres:  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 ul. Wośnicka 125 26-600 Radom w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 26 w Radomiu”.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 w Radomiu.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamianie. Aplikacje, które wpłyną
do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otrzymanych dokumentów
nie odsyłamy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 331-28-74.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 26 w Radomiu”.

 

 

                                                                                                                                                                                                                 Dyrektor  Szkoły

                                                                                                                                                                                                 mgr Barbara Żelazowska

Załączniki

Data publikacji 15.09.2017

Data modyfikacji 15.09.2017
Rejestr zmian
Autor: Dyrektor Szkoły

Osoba publikująca: Jacek Przepiórka


Statystyka strony: 53 wizyt