Urząd Miejski w Radomiu

Rekrutacja do Liceum Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2020/2021

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju
prosimy o składanie wniosków poprzez pocztę elektroniczną szkoły na adres: 
plastyk@plastyk.radom.pl

Kandydatów nie obowiązuje nabór elektroniczny poprzez ZSZO Radom

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji na rok 2020/2021

Informacja dla obcokrajowców

 

EGZAMINY WSTĘPNE 22 czerwca 2020r.

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH wchodzi w skład Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Szkoła kształci młodzież uzdolnioną plastycznie. Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych trwa 5 lat i kończy się egzaminem dyplomowym oraz maturalnym. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz artystyczne w specjalnościach: techniki rzeźbiarskie, projektowanie graficzne, ceramika i tkanina artystyczna. Kształcenie artystyczne młodzieży odbywa się na zajęciach rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, projektowania multimedialnego, podstaw fotografii i filmu oraz historii sztuki. Pierwszym nauczanym językiem nowożytnym jest język angielski, także w zakresie rozszerzonym, drugim język niemiecki.

Szkoła pracuje w obiekcie wyposażonym w:

 • pracownie dydaktyczne z dostępem do Internetu i multimediów
 • pracownie artystyczne z zapleczami
 • nowoczesną galerię szkolną
 • salę gimnastyczną z nowym wyposażeniem oraz zapleczem
 • windy dla uczniów niepełnosprawnych

Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia:

 • oferuje uczniom różnorodne zajęcia dodatkowe
 • organizuje wyjazdy edukacyjne, plenery malarskie, rzeźbiarskie i fotograficzne, wycieczki do muzeów, galerii sztuki
 • promuje twórczość plastyczną uczniów
 • umożliwia uczestnictwo w konkursach, warsztatach, wystawach i przeglądach artystycznych
 • współpracuje z innymi szkołami plastycznymi
 • współpracuje z uczelniami artystycznymi

Szkoła prowadzi szeroką działalność edukacyjno-artystyczną:

 • udział w międzynarodowych i ogólnopolskich projektach szkół plastycznych pod patronatem MKiDN oraz CEA
 • udział w projektach i warsztatach uczelni artystycznych
 • udział w projektach ERASMUS+ w ramach FRSE

Specyfika kształcenia, twórczy klimat oraz liczba uczniów w szkole decydują o dużym poziomie bezpieczeństwa młodzieży. 100% zdawalność egzaminu maturalnego i dyplomowego świadczą o wysokim poziomie kształcenia.

Kończąc naukę, uczeń otrzymuje tytuł plastyka oraz świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów.

Warunki naboru:

Rekrutację do klasy pierwszej prowadzi się spośród absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej, którzy nie przekroczyli 17 roku życia, wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi, wrażliwością  oraz zainteresowaniami artystycznymi. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego. Ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni w terminie od 11 maja do 25 maja 2020 roku do godz. 15.00 złożyć w sekretariacie:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły
 2. zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie plastyk (Ustawa – Prawo Oświatowe art.142.1ust.2)
 3. zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej
 4. dwie podpisane fotografie

W związku zaistniałą w kraju sytuacją związaną z COVID-19 oryginały dokumentów powinny zostać dostarczone nie później niż do dnia rozpoczęcia nauki, chyba że nie będzie to możliwe z przyczyn epidemiologicznych.

Kwalifikacja kandydatów do LSP odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego:

 1. wynik egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej
 2. wynik egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą kształcenia ogólnego przedmiotu plastyka dla 8-letniej szkoły podstawowej.

 

EGZAMIN WSTĘPNY

Egzamin wstępny do LSP obejmuje:

 • egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej
 • egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą kształcenia ogólnego przedmiotu plastyka dla 8-letniej szkoły podstawowej

Kandydaci winni zgłosić się na egzamin 22 czerwca 2020r. o godz. 8.45 z legitymacją szkolną oraz  własnymi przyborami: papier format A3 (duży blok techniczny), farby plakatowe lub temperowe, pędzle, naczynie na wodę, ołówki miękkie, przybory do pisania.

Kryteria oceny:

 • poprawność kompozycji,
 • zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, w malarstwie - koloru),
 • bogactwo środków ekspresji plastycznej,
 • umiejętność wypowiedzi na wybrany temat, znajomość zagadnień i właściwej terminologii, styl wypowiedzi,

Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej:
•    rysunek: 0-20 punktów,
•    malarstwo: 0-20 punktów,
•    kompozycja: 0-20 punktów,
•    ustna wypowiedź na temat wskazanych przez komisję dziedzin sztuki
czy zjawisk kulturalnych: 0-20 punktów.

TERMINARZ DZIAŁAŃ REKRUTACYJNYCH I EGZAMINACYJNYCH  

 • 11 maja 2020r. – 25 maja 2020r. do godz.15.00 – składanie wniosków w sekretariacie szkoły na druku pobranym w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu, Al.Grzecznarowskiego 13 (tel./fax 48/340 28 38) lub ze strony internetowej (www. plastyk.radom.pl/rekrutacja).
 • 22 czerwca 2020r. (poniedziałek) – egzamin praktyczny
  godz. 8.45 - 9.00 – spotkanie organizacyjne z Dyrekcją Szkoły
  godz. 9.00 - 10.00 – sprawdzian z rysunku
  godz. 10.15 - 11.15 – sprawdzian z malarstwa
  godz. 11.30 - 12.30 – sprawdzian z kompozycji przestrzennej
   
 • od 26 czerwca od godz.12.00 do 30 czerwca 2020r. do godz.15.00 - kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia
  8-letniej szkoły podstawowej oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • 30 czerwca 2020r. godz.12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • od 30 czerwca 2020r. do 6 lipca 2020r. do godz. 15.00 – składanie oryginałów świadectw, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i kart zdrowia
 • 6 lipca 2020r. godz. 14.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Dodatkowy nabór uzupełniający zaplanowany jest na ostatni tydzień sierpnia 2020r.

Metadane

Data publikacji : 15.04.2020
Data modyfikacji : 19.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Kopiński Zespół Szkół Plastycznych
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Kopiński

Opcje strony

do góry