Organizacja

Data publikacji 13.02.2013

Organizacja przedszkola

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

1. Przedszkole funkcjonuje od 1 września do 31 sierpnia z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

 2. Przedszkole czynne jest przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 6:00 do 17:00.

 3. W Przedszkolu funkcjonuje siedem oddziałów.

  W budynku przedszkola zlokalizowanych jest 5 oddziałów, w budynku filii PSP Nr 6 – zlokalizowane są dwa oddziały dla dzieci   pięcioletnich.

 4. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Przedszkola, opracowany przez Dyrektora w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Przedszkole do dnia 30 maja danego roku.

 5. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z jednoczesnym uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 7. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Na czas wakacji letnich organ prowadzący wyznacza podległe mu Przedszkola, jako Przedszkola dyżurujące.

 8. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 0d godz. 8.00 – 13.00

 9. Poszczególne oddziały w przedszkolu:

       I oddział dla dzieci 3 letnich

     II oddział dla dzieci 3 letnich

       III oddział  dla dzieci 4 letnich

       IIIA oddział dla dzieci 4 letnich

       IV oddział dla dzieci 4 i 5 letnich

        V oddział dla dzieci 5 letnich

       VI oddział dla dzieci 5 letnich

 

 

Data publikacji 13.02.2013

Data modyfikacji 14.02.2013
Rejestr zmian
Autor: Bożena Nowikow

Osoba publikująca: Bożena Nowikow
Przedszkole Publiczne Nr 6

Statystyka strony: 874 wizyt