Organizacja
Data publikacji 01.09.2017

Organizacja przedszkola

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

1. Przedszkole funkcjonuje od 1 września do 31 sierpnia z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

 2. Przedszkole czynne jest przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 6:00 do 17:00.

 3. W Przedszkolu funkcjonuje dwanaście oddziałów.

  W budynku przedszkola zlokalizowanych jest 5 oddziałów, w budynku filii PSP Nr 6 – zlokalizowanych jest siedem oddziałów.

 4. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Przedszkola, opracowany przez Dyrektora w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Przedszkole do dnia 30 maja danego roku.

 5. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z jednoczesnym uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 7. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Na czas wakacji letnich organ prowadzący wyznacza podległe mu Przedszkola, jako Przedszkola dyżurujące.

 8. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 0d godz. 8.00 – 13.00

 9. Poszczególne oddziały w przedszkolu:

       I oddział dla dzieci 3 letnich

     II oddział dla dzieci 3 letnich

       III oddział  dla dzieci 3 letnich

       IIIA oddział dla dzieci 4 letnich

       IV oddział dla dzieci 4 letnich

        V oddział dla dzieci 4 letnich

     VI oddział dla dzieci 5 letnich

      VII oddział dla dzieci 5 letnich

      VIII oddział dla dzieci 4 i 5 letnich

      IX oddział dla dzieci 6 letnich

      X oddział dla dzieci 6 letnich

      XI oddział dla dzieci 6 letnich

 

 

Data publikacji 01.09.2017

Data modyfikacji 22.10.2017
Rejestr zmian
Autor : Bożena Nowikow

Osoba publikująca: Bożena Nowikow
Przedszkole Publiczne Nr 6

Statystyka strony: 1225 wizyt