Organizacja
Data publikacji 17.09.2018

Orgaznizcja Przedszkola

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

1. Przedszkole funkcjonuje od 1 września do 31 sierpnia z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

 2. Przedszkole czynne jest przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 6:00 do 17:00.

 3. W Przedszkolu funkcjonuje osiem oddziałów.

 4. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Przedszkola, opracowany przez Dyrektora w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Przedszkole do dnia 30 maja danego roku.

 5. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z jednoczesnym uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 7. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Na czas wakacji letnich organ prowadzący wyznacza podległe mu Przedszkola, jako Przedszkola dyżurujące.

8. Poszczególne oddziały w przedszkolu:

 I oddział „Krasnoludki” dla dzieci 3 letnich

 II oddział „ Pajacyki” dla dzieci 3 letnich

 III oddział „Biedronki” dla dzieci 4 letnich

 IV oddział „ Smerfy” dla dzieci 4 letnich

 V oddział "Misie" dla dzieci 6 i 5 letnich

 VI oddział „Bajkoludki” dla dzieci 5 letnich

 VII oddział "Tygryski" dla dzieci 5 letnich

VIII oddział " Skrzaty" dla dzieci 6 letnich zlokalizowany w budynku Publicznej szkoły Podstawowej Nr 17 ul.Czarnoleska 10

  

Data publikacji 17.09.2018

Data modyfikacji 17.09.2018
Rejestr zmian
Autor : Teresa Szerling

Osoba publikująca: Teresa Szerling
Przedszkole Publiczne Nr 5

Statystyka strony: 1562 wizyt