Organizacja
Data publikacji 07.03.2013

Organizacja Przedszkola

 1. Przedszkole funkcjonuje od 1 września do 31 sierpnia z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 2. Przedszkole czynne jest przez 5 dni w tygodniu w godzinach 6.30 – 16.30.
 3. W przedszkolu funkcjonują dwa oddziały.
 4. Szczególną organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacyjny Przedszkola, opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz Organizacyjny zatwierdza Organ Prowadzący Przedszkole do dnia 30 maja danego roku.
 5. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia dostosowany do danej grupy wiekowej.
 6. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Na czas wakacji letnich organ prowadzący wyznacza podległe mu Przedszkola jako Przedszkola dyżurujące.
 7. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach: 8.30 – 13.30
 8. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkiwe: religia, tańce.
 9. Poszczególne oddziały w przedszkolu:
 • oddział I           3 – 4 latki
 • oddział II          4 – 5 latki
Data publikacji 07.03.2013

Data modyfikacji 30.10.2018
Rejestr zmian
Autor : Halina Wieczorek

Osoba publikująca: Halina Wieczorek
Przedszkole Publiczne Nr 25

Statystyka strony: 905 wizyt