Organizacja

Data publikacji 17.02.2013

Organizacja Przedszkola

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

  

1. Przedszkole funkcjonuje od 1 września do 31 sierpnia z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

 

2. Przedszkole czynne jest przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 6:30 do 17:00.

 

3. W Przedszkolu funkcjonuje sześć oddziałów integracyjnych.

 

4. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Przedszkola, opracowany przez Dyrektora
w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Przedszkole do dnia 30 maja danego roku.

 

5. Organizację pracy Przedszkola określa Ramowy Rozkład Dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z jednoczesnym uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

6. Na podstawie Ramowego Rozkładu Dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału Szczegółowy Rozkład Dnia,    z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

7. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Na czas wakacji letnich organ prowadzący wyznacza podległe mu Przedszkola, jako Przedszkola dyżurujące.

 

8. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego od godz. 9.00 – 14.00

 

9. Oddziały integracyjne w przedszkolu:

 

I oddział „Biedronki” dla dzieci 3 letnich

 

II oddział „ Gwiazdki” dla dzieci 3 letnich

 

III oddział „ Żabki” dla dzieci 4 letnich

 

IV oddział „Krasnale” dla dzieci 4 letnich

 

V oddział  „Słoneczka" dla dzieci 4 i 5 letnich

 

VI oddział „Przyjaciele Kubusia Puchatka" dla dzieci 4 i 5 letnich

  

 

Data publikacji 17.02.2013

Rejestr zmian
Autor: Ewelina Wlazło

Osoba publikująca: Ewelina Wlazło
Przedszkole Publiczne Nr 24

Statystyka strony: 784 wizyt