Prawo
Data publikacji 31.08.2016

STATUT

STATUT

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

NR 16

W RADOMIU

UL. GRENADIERÓW 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy statut opracowano na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.);

 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35);

 3. Ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm);

 4. Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 283);

 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm);

 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532),

 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.);

 8. Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);

 9. Ustawy Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm);

 10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1113);

 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015r. poz. 1214);

 12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz 1170);

 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942);

 14. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1202).

 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2012.977 z późn. zm.).

 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz do użytku szkolnego podręczników ( Dz. U. z 2009r. Nr 89, poz. 730)

 17. Uchwała Nr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia ze zm..

 18. Uchwała Nr 260/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015 r.

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Przedszkole Publiczne nr 16 zwane dalej Przedszkole jest Publicznym w rozumieniu   

art. 6 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 z późn. zm.).

 1. Siedziba Przedszkola znajduje się w Radomiu przy ul. Grenadierów 3, nowo utworzony oddział przedszkolny dla dzieci trzy-, cztero-, pięcioletnich w Przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia jest zlokalizowany w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Malenickiej 29.

 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Radomia.

 3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.

 4. Przedszkole na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców może mieć nadane imię osoby, osób, instytucji lub organizacji.

 5. Imię Przedszkolu nadaje organ prowadzący.

 6. Przedszkole używa pieczęci:

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16

26-600 Radom, ul. Grenadierów 3

NIP 948-21-31-394 REGON-6701011707

tel. 48 33 16 810

fax 48 33 16 845

 

Cele i zadania Przedszkola

§ 2

 

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturalnym i przyrodniczym.

 2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

  2a. Celem wychowania przedszkolnego jest:

 3. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 4. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre, a co złe;

 5. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 6. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 7. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

  6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;

  7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

  8) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę , małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

  9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

  10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

  11) umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym podtrzymywania i rozwijania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych;

  12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej, wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;

  13) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania.

  3. Zadaniem Przedszkola jest w szczególności:

 8. zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

 9. tworzenie warunków, umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”;

 10. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 11. w przypadku uczęszczania do Przedszkola dziecka innej narodowości zadaniem Przedszkola jest umożliwienie takiemu dziecku utrzymania poczucia tożsamości narodowej, religijnej i etnicznej;

 12. sprawowanie opieki w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola;

 13. pełnienie wobec rodziców (opiekunów) funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze;

 14. realizacja programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych;

 15. prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci;

 16. współpraca z instytucjami i specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotna i inną.

4. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny:

 1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

 2. informuje na bieżąco o postępach dziecka;

 3. uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w Przedszkolu i poszczególnych oddziałach;

 4. prowadzi pracę indywidualną o charakterze profilaktycznym, stymulującym, kompensacyjnym z dziećmi, u których w wyniku obserwacji ujawniono taką potrzebę oraz dokumentuje jej przebieg.

5. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej:

 1. prowadząc zajęcia w języku polskim;

 2. wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego kraju;

 3. pielęgnując tradycje związane z regionem.

6. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie godzin pracy rodziców. Rodzice (opiekunowie) poinformowani są o godzinach otwierania i zamykania jednostki. Każdy rodzic ma prawo do indywidualnego określenia liczby godzin, podczas których powierza dziecko opiece Przedszkola:

 1. w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu i w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola bezpośredni nadzór sprawuje nauczyciel, który w zakresie swoich obowiązków musi zapewnić opiekę wszystkim powierzonym mu dzieciom podczas wypracowywania godzin pracy. Nauczycielowi musi towarzyszyć jeden pracownik obsługi. Każde wyjście poza teren Przedszkola musi być odnotowane poprzez wypełnienie „Karty wycieczki (imprezy), po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców i zatwierdzone przez dyrektora Przedszkola;

 2. podczas zorganizowanych form zajęć w terenie – wycieczki: autokarowe, pobyt w kinie, teatrze, dyrektor zobowiązuje dwie nauczycielki oddziału do uczestnictwa, a także poszerza opiekę o wyznaczonych pracowników obsługi lub rodziców tak, aby jedna osoba odpowiadała za bezpieczeństwo 10 dzieci;

 3. wyjazd zorganizowanej grupy na wycieczkę musi być zgłoszony przez kierownika wycieczki (nauczyciela ) na druku “Karta wycieczki”;

 4. rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce. Dopuszcza się wprowadzenie druku “zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w wycieczkach, spacerach i innych wyjściach poza teren Przedszkola w roku szkolnym” – podpisanego przez rodzica (opiekuna);

 5. w trakcie wyjść dzieci poza teren Przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren;

 6. dzieci w wieku przedszkolnym w trakcie poruszania się na drogach, jeśli nie ma chodnika należy prowadzić parami lub w rzędzie lewą stroną drogi, usuwając się na pobocze w celu przepuszczenia pojazdów;

 7. jeżeli dzieci będą przewożone, to tylko pojazdem do tego przeznaczonym;

 8. liczba przewożonych osób nie może by większa niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,

 9. pojazd musi by prawidłowo oznakowany;

 10. zasady obowiązujące podczas przejazdów:

 11. sprawdzenie stanu liczebnego dzieci przed wejściem i po wyjściu,

 12. usadzenie dzieci, sprawdzanie w czasie jazdy,

 13. ostatni wsiada nauczyciel,

 14. ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą np. co do zatrzymania się,

 15. o miejscu zatrzymania się pojazdu decyduje kierowca,

 16. zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci,

 17. bezpieczne przejście z pojazdu do Przedszkola.

 18. przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego, teren musi być sprawdzony przez pracownika fizycznego, odpowiedzialnego za stan ogrodu przedszkolnego;

 19. ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej dziecka, uwzględniającymi równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodność;

  11) w czasie pobytu w Przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb:

  1. < >

   ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające,

  2. gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny codziennie przebywać na powietrzu;

   12) dla dobra dziecka wskazane jest, aby nauczyciel prowadził obserwację warunków rozwojowych przedszkolaka oraz środowiska rodzinnego;

   W przypadku spostrzeżenia konieczności pomocy materialnej lub innej nauczyciel zgłasza problem dyrektorowi i w porozumieniu z nim podejmuje działania w kierunku pomocy lub interwencji w powołanych do tego instytucjach;

   13) w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka uruchamia się procedurę „Niebieskiej Karty”.

   Czynności z tym związane przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego. Jeżeli wobec tych osób istnieje podejrzenie o stosowaniu przemocy, działania przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 §11kodeksu karnego, w miarę możliwości w obecności psychologa.

   7. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia powinna być zapewniona temperatura, co najmniej 18º C. W przypadku niemożności zapewnienia w salach zajęć w/w temperatury, dyrektor Przedszkola zawiesza czasowo zajęcia, po powiadomieniu organu prowadzącego Przedszkole.

   8. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (opiekunów):

 20. obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do Przedszkola jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielce;

 21. personel Przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go nauczycielce, do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną (pisemna zgoda rodziców), zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo:

 22. upoważnienie jeststałe , ale może być w każdej chwili uzupełnione o dodatkowe osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) do odbioru ich dziecka z przedszkola;

 23. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie);

 24. o przypadku odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany Dyrektor Przedszkola. W takiej sytuacji Przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka;

4a) Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;

 1. w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie. Jednocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice;

 2. w Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie ( poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach);

 3. w przypadku zachorowania dziecka na terenie Przedszkola powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z Przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną;

 4. w innych uzasadnionych przypadkach ( losowych zagrożenia życia dziecka) Przedszkole wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców;

 5. dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) pozostaje w obecności nauczyciela, który towarzyszy dziecku.

9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w Przedszkolu dzieciom uczęszczających do Przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom polega w szczególności na:

 1. rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych w tym ich zainteresowań i uzdolnień;

 2. wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;

3) rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.

9a. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz na rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności:

 1. z niepełnosprawności;

 2. z niedostosowania społecznego;

 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

 4. ze szczególnych uzdolnień;

 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się;

 6. z zaburzeń komunikacji językowej;

 7. z choroby przewlekłej;

 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 9. z niepowodzeń edukacyjnych;

 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

9b. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

 1. rodzicami dziecka;

 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;

 4. innymi Przedszkolami, szkołami i placówkami;

 5. organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

9c. Pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

 1. rodziców dziecka;

 2. dyrektora przedszkola;

 3. nauczyciela, wychowawcy grupy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;

 4. poradni;

 5. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki przedszkolnej;

 6. asystenta edukacji romskiej;

 7. pomocy nauczyciela;

 8. pracownika socjalnego;

 9. asystenta rodziny;

 10. kuratora sądowego.

9d. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

 9e. Zajęcia specjalistyczne - korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników nie może przekraczać 5.

9f. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

9g. Zajęcia socjoterapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

9h. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

9i. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno- wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu pracy.

9j. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający odpowiednie kwalifikacje do rodzaju prowadzonych zajęć.

10. Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli udzielają w zależności od potrzeb: pedagog, psycholog, nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

11. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje Dyrektor Przedszkola.

12. Przedszkole może organizować kształcenie dziecka niepełnosprawnego w integracji z dziećmi pełnosprawnymi.

13. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

14. Zespół tworzy Dyrektor.

15. Zespół tworzony jest dla:

1) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;

2) dziecka, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowelub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.

16. Osoba może koordynować pracę kilku zespołów.

17. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczegółowe.

18. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dziecka;

 2. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 3. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka.

19. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka;

 2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

20. Nauczyciele grupy lub dyrektor przedszkola, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami dziecka oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią .

21. Przy planowaniu udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach poradni oraz, jeśli dziecko wcześniej było objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wnioski zawarte w dokumentacji z dotychczas udzielanej pomocy.

22. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców dziecka.

23. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, dyrektor niezwłocznie informuje rodziców na piśmie.

24. Nauczyciele i specjaliści opracowują dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną indywidualny lub grupowy program pracy na poszczególnych zajęciach organizowanych w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej.

25. Nauczyciele i specjaliści prowadzą dla dzieci objętych pomocą psychologicznopedagogiczną dzienniki zajęć.

26. Do dzienników zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci objętych pomocą psychologicznopedagogiczna, indywidualny program pracy z dzieckiem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy, oraz odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach.

27. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej jest zadaniem zespołu.

28. Formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

29. W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mające na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

30. Zadania zespołu ustalane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej.

31. W przedszkolu może być organizowane indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

32. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, wydanym przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

33. Na podstawie orzeczenia dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

34. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

35. Dyrektor, w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu, organizuje dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola, np. udział w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.

 

 

 

Organy Przedszkola

 

§ 3

 1. Organami Przedszkola są:

 2. Dyrektor Przedszkola;

 3. Rada Pedagogiczna;

 4. Rada Rodziców.

 5. Działające w Przedszkolu organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

 6. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

§ 4

Dyrektor Przedszkola

 

 1. Kieruje bieżącą działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.

 2. Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom Przedszkola.

 3. Sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez:

 4. prowadzenie ewaluacji wewnętrznej we współpracy z nauczycielami;

 5. kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Przedszkola;

 6. wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań przez:

 7. organizację szkoleń i narad,

 8. motywowanie do doskonalenia zawodowego,

 9. przedstawienie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

 10. zatwierdza plany rozwoju zawodowego nauczycieli.

  1. Dokonuje oceny pracy nauczycieli lub ich dorobku zawodowego w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego.

  2. Powołuje komisję, nadaje stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

  3. Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

  4. Realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.

  5. Dopuszcza do użytku w Przedszkolu programy wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

  6. Ma prawo do wstrzymywania uchwał rady pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem oświatowym i powiadamia o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący.

  7. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola.

  8. Wykonuje inne zadania związane z zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole.

  9. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

  10. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji skreślić wychowanka z listy wychowanków, w przypadkach określonych w 21 ust. 2 niniejszego statutu. Nie dotyczy dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

  11. Decyzja o skreśleniu podejmowana jest na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

  12. Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

  13. Dyrektor Przedszkola w szczególności decyduje w sprawach:

 11. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;

 12. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom, innym pracownikom Przedszkola;

 13. występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.

  1. Dyrektor do dnia 15 września opracowuje i przedstawia Radzie Pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego.

  2. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające z sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

   19. Dyrektor Przedszkola organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dziecka sześcioletniego posiadającego orzeczenie porani psychologiczno-pedagogicznej.

   20. Powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko sześcioletnie mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przegotowania przedszkolnego

    w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.

   21. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

   22. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń wydanych przez wizytatora jest obowiązany powiadomić:

   1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

   2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.  

    

    

   § 5

   Rada Pedagogiczna

 14. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 15. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

  1. < >

   nauczyciele zatrudnieni w jednostce.

 16. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż trzy razy w roku ( przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu I półrocza, przed zakończeniem rocznych zajęć przedszkolnych) oraz w miarę bieżących potrzeb.

 17. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.

 18. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

 19. Rada Pedagogiczna prowadzi protokolant, uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.

 20. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

 21. W celu podjęcia uchwały przeprowadza się głosowanie jawne.

 22. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 23. zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;

 24. uchwalanie zmian w statucie zgodnie z obowiązującym prawem;

 25. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

 26. uchwalanie Regulaminu pracy Rady Pedagogicznej;

 27. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;

 28. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków - nie dotyczy dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego;

 29. ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 30. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 31. organizację pracy jednostki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

 32. projekt planu finansowego Przedszkola składanego przez Dyrektora;

 33. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 34. propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 35. programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem do użytku w Przedszkolu;

 36. wydanie opinii o pracy dyrektora na wniosek organu prowadzącego;

 37. inne istotne dla działalności Przedszkola propozycje dotyczące procesu wychowania, nauczania i opieki.

 38. Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:

 39. występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora Przedszkola;

 40. wyznaczenie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola.

 41. Terminy i tematyka zebrań Rady Pedagogicznej podawane są na pierwszej (organizacyjnej) radzie do dnia 31 sierpnia każdego roku.

 42. W obradach Rady Pedagogicznej musi brać udział Dyrektor Przedszkola jako jej przewodniczący lub wyznaczona przez Dyrektora osoba, która będzie prowadziła zebrania rady pedagogicznej w jego zastępstwie.

 43. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Rady Pedagogicznej, przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 44. Nauczyciele i osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

   

  § 6

Rada Rodziców
 1. Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

 2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

 3. Członkowie rady Rodziców wybierani są każdego roku na pierwszym (we wrześniu) zebraniu rodziców.

 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

 1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw jednostki.

 2. Do kompetencji Rady Rodziców należą:

  1) uchwalanie regulaminu swojej działalności;

  2) opiniowanie projektu finansowego składanego przez Dyrektora;

  3) wyrażenie opinii w sprawie podjęcia w Przedszkolu działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację;

  4) wyrażenie opinii o pracy nauczyciela;

  5) wskazania przedstawiciela do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola.

 3. Rada Rodziców współdziała z Przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i Przedszkole.

8. Rada Rodziców uczestniczy w życiu Przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy Przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci.

9. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola - Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

 

§ 7

 1. Zasady współdziałania organów Przedszkola:

 2. koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji;

 3. organy Przedszkola mogą nawzajem kierować do siebie wnioski, opinie dotyczące wszystkich spraw Przedszkola;

 4. organy mogą spotykać się na wspólnych zebraniach, mogą zapraszać przedstawicieli innych organów na swoje zebrania w celu zorganizowanego współdziałania w realizacji rocznego planu pracy, zasięgnięcia opinii innego organu w sprawie organizacji imprez, organizacji pracy jednostki i prawidłowego funkcjonowania Przedszkola, a także w celu bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

 5. W przypadku wystąpienia w Przedszkolu konfliktów, rozwiązywane one będą w pierwszej kolejności na terenie jednostki.

 6. Przyjmuje się następujący tryb rozstrzygania spraw spornych:

 7. rozmowa zainteresowanych stron z Dyrektorem Przedszkola;

 8. do rozpatrzenia sporu Dyrektor powołuje komisję w składzie:

 9. Dyrektor Przedszkola,

 10. przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

 11. przedstawiciel Rady Rodziców.

  3) jeśli konflikt dotyczy nauczycieli, Dyrektor powołuje do komisji dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej.

 12. Komisja podejmuje decyzję w drodze kompromisu, konsensusu lub głosowania.

 13. Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania do właściwych organów: organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 14. Rozstrzygniecie organu prowadzącego lub organu nadzorującego zgodnie z ich kompetencjami jest ostateczne.

 15. Wszelka wymiana informacji między Dyrektorem, a Radą Pedagogiczną dokonuje się poprzez:

 16. zeszyt zarządzeń i komunikatów;

 17. informacje, na naradzie;

 18. < >

  Komunikaty i informacje dla rodziców, umieszczane są na bieżąco na tablicy ogłoszeń w „Kąciku dla Rodziców”.

   

Organizacja Przedszkola

 

§ 8

 1. Czas pracy Przedszkola w ciągu dnia i w ciągu roku dostosowany jest do istotnych potrzeb w zakresie opieki i wychowania dzieci, wyrażanych przez rodziców w kartach zgłoszeń.

 2. Czas pracy Przedszkola może ulec zmianie w zależności od potrzeb środowiska.

 3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 17.00.

 4. Szczegółową organizację opieki i wychowania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora do 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący do 30 maja danego roku.

 5. W arkuszu organizacyjnym Przedszkola określa się w szczególności:

 6. Czas pracy Przedszkola i poszczególnych oddziałów;

 7. Liczbę pracowników przedszkola łącznie, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

 8. Ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;

 9. Liczbę dzieci przyjętych do poszczególnych oddziałów;

 10. Kwalifikacje i stopień zawodowy nauczycieli.

   

§ 9

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 2. Przedszkole jest jednostką siedmiooddziałową w tym jeden oddział dla dzieci trzy –cztero-pięcioletnich zlokalizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Radomiu, ul. Malenicka 29 pod nadzorem Dyrektora Przedszkola.

 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 4. W miarę potrzeb społecznych może powstać oddział integracyjny, w którym liczba dzieci powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

  5. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

 5. sale z łazienką – ilość: 5;

 6. dodatkowa sala do zajęć sportowo-rekreacyjnych;

 7. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;

 8. < >

  szatnię dla dzieci i personelu;

 9. ogród przedszkolny wyposażony w urządzenia rekreacyjno-sportowe.

   

§ 10

 

 1.   Praca opiekuńczo – wychowawczo- kształcąca prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone przez Dyrektora Przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

 2. Wyboru programu wychowania przedszkolnego dokonują nauczycielki danego oddziału i dany program zostaje dopuszczony do użytku przedszkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

 3. Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin dziennie, w godzinach od 8.00 do 13.00, przy czym:

 4. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę;

 5. co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp.;

 6. < >

  pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:

a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),

b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

4. W grupach dzieci pięcioletnich prowadzone są w ramach podstawy programowej obowiązkowe zajęcia z języka obcego nowożytnego. Do 31 sierpnia 2020 r. zajęcia z języka obcego w przedszkolu będą mogły prowadzić osoby, które mają uprawnienia do pracy w przedszkolu oraz legitymują się świadectwem znajomości tego języka przynajmniej na poziomie podstawowym.

 

 

§ 11

 

 1. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących organizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych.

 2. Na życzenie rodziców Przedszkole może organizować nieodpłatnie naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Życzenie dotyczące organizacji zajęć religii w przedszkolu jest wyrażane na piśmie;

 4. Dzieci nie uczęszczające na zajęcia religii w tym czasie mają zapewnioną opiekę nauczyciela;

 5. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w przedszkolnej nauce religii nie może być powodem dyskryminacji dziecka;

 6. Nauka religii w przedszkolu organizowana jest nieodpłatnie;

 7. W przedszkolu organizuje się naukę religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków danego oddziału. Dla mniejszej liczby wychowanków w grupie nauka religii organizowana jest w grupie między oddziałowej (nie mniejszej niż siedmioosobowej). Jeżeli w przedszkolu na naukę religii zgłosi się mniej niż siedmiu wychowanków nauka religii organizowana jest w grupie między przedszkolnej lub poza przedszkolnym punkcie katechetycznym;

 8. Te same zasady dotyczą innych związków wyznaniowych, a zorganizowanie zajęć leży w gestii dyrektora;

 9. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości;

 10. Nauka religii w przedszkolu odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych właściwych dla danego poziomu edukacji;

 11. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci;

 12. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

11) Za zajęcia dodatkowe nie mogą być pobierane dodatkowe opłaty od rodziców;

12) Płatne zajęcia mogą być organizowane tylko po godzinach pracy przedszkola;

13) Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone przez nauczycieli przedszkoli lub specjalistów.

4.Czas trwania zajęć obowiązkowych oraz prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

5. Dzieci uczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.

6. Nauczyciel, instruktor prowadzący zajęcia dodatkowe (z wyłączeniem nauki religii) zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia “dziennika zajęć pozalekcyjnych”.

 

§ 12

 

 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów dziecka):

  1) godziny ranne - schodzenie się dzieci:

  a) różne sytuacje edukacyjno – wychowawcze organizowane przez dzieci, organizowane lub inspirowane przez nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań,

  b) ćwiczenia poranne;

  2) godziny dopołudniowe:

  a) zajęcia edukacyjno – wychowawcze organizowane, kierowane lub inspirowane przez nauczyciela z różnymi formami aktywności dzieci, z czasem uwzględniające propozycje dzieci,

  b) spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym,

  c) zajęcia dodatkowe;

  3) godziny wczesne popołudniowe:

  a) zajęcia o charakterze relaksującym,

  b) leżakowanie (dla dzieci młodszych),

  c) kontynuacja niektórych zadań podjętych w czasie zajęć przedpołudniowych;

  4) godziny popołudniowe – rozchodzenie się dzieci:

  a) wspólne zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, itp.,

  b) praca indywidualna z dziećmi z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych i korekcyjnych,

  c) swobodna działalność dzieci,

  d) zajęcia dodatkowe.

 2. Nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem przedszkolnym, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, uwzględniając potrzeby rozwojowe dziecka i zainteresowania oraz specyfikę pracy tego oddziału.

  2a. Z ramowym rozkładem dnia oraz szczegółowymi rozkładami dla poszczególnych grup, rodzice zapoznawani są na pierwszym zebraniu, które odbywa się we wrześniu, a także poprzez informacje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w holu  przedszkola.

 3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.

   

  § 13

   

 4. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.

 5. W dni ustawowo wolne od pracy Przedszkole jest nieczynne.

 6. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu oraz opłat za żywienie personelu Przedszkola:

 7. świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej udzielane jest przez Przedszkole bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie;

 8. świadczenia udzielane odpłatnie przez Przedszkole w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w niniejszym statucie i obejmują:

 9. realizowanie zajęć w ramach programów własnych opracowanych przez nauczycieli oraz innowacji pedagogicznych poszerzających podstawę programową, z wykorzystaniem metod uwzględniających szczególne uzdolnienia i zainteresowania dzieci,

 10. realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie - zapewnienia bezpiecznych warunków funkcjonowania dziecka podczas pobytu w przedszkolu oraz podczas realizacji zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem nauczycieli specjalistów ( logopeda, psycholog, - prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających, uwzględniających metody obniżenia i redukowania lęków oraz napięć u dzieci, - adaptacja dzieci w środowisku przedszkolnym organizowanie gier i zabaw dydaktycznych, badawczych, ruchowych i tematycznych wspomagających rozwój umysłowy, ruchowy i emocjonalny dziecka,

 11. przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych oraz lokalnych imprezach sportowych, artystycznych i okolicznościowych,

 12. realizowanie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci.

  3) opłata z a każdą rozpoczętą godzinę udzielonych świadczeń wynosi 1,00 zł;

  4) zakres świadczeń, ilość godzin udzielanych świadczeń oraz termin i sposób uiszczania opłat określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Dyrektorem a rodzicami dziecka uczęszczającego do Przedszkola;

  5) Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników;

  6) pełny koszt wyżywienia pokrywają rodzice;

  7) dzieci w Przedszkolu mogą korzystać z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek);

  8) miesięczna opłata za wyżywienie dziecka stanowi iloczyn wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie jednego dziecka oraz ilości dni kalendarzowych w danym miesiącu, w którym Przedszkole jest otwarte;

  9) w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu zwracana jest dzienna stawka żywieniowa pomnożona przez ilość dni nieobecności.

 13. Wysokość opłat za wyżywienie ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

 14. W przypadku zmian wysokości opłat w ciągu roku decyzję podejmuje Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców.

 15. Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu pobierane są z góry w dniach i godzinach ustalonych na początku roku szkolnego tj. we wrześniu.

 16. Dzieci uczęszczające do Przedszkola podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, którego koszt ponoszą rodzice.

   

  Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

   

  § 14

   

  1. Nauczyciele Przedszkola prowadzą pracę opiekuńczo – wychowawczo -kształcącą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez Dyrektora programami, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy, szanują godność dziecka i respektują jego prawa oraz zapewniają dzieciom bezpieczeństwo w trakcie zajęć organizowanych przez Przedszkole.

  2. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 17. planowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczo-kształcącej zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego;

 18. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

 19. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

 20. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej;

 21. przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego pisemnej informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 i 6 letnich;

 22. opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

 23. znajomość podstawy programowej dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, klasy I szkoły podstawowej;

 24. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i w czasie wycieczek i spacerów;

 25. odnotowywanie obecności dzieci na zajęciach w danym dniu;

 26. każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel ma obowiązek:

  1. sprawdzić miejsce, w którym mają odbywać się zajęcia (np. salę lub

  2. teren ogrodu przedszkolnego oraz ich wyposażenie). Jeżeli stwierdzi jakiekolwiek niebezpieczeństwo, powinien poinformować o tym Dyrektora lub upoważnionego pracownika;

 27. nauczyciel przekazując grupę dzieci drugiemu nauczycielowi przekazuje mu również niezbędne informacje;

 28. w sytuacji nagłej nauczyciel może opuścić oddział, ale pod warunkiem, że zapewni dzieciom opiekę innej upoważnionej osoby;

 29. obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe reagowanie na zaistniałą sytuację i udzielenie odpowiedniej pomocy, jeżeli ona jest niezbędna;

 30. nauczyciel musi zapoznać się z przepisami ruchu drogowego i przestrzegać ich podczas spacerów i wycieczek z dziećmi;

 31. współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;

 32. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

 33. współdziałanie z rodzicami, prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców, opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z programem wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego rozwoju i zachowania;

 34. prowadzenie dokumentacji przebiegu działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 35. realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących;

 36. udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;

 37. kierowanie dziecka do poradnipsychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznejcelem potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Ponadto nauczyciele mają za zadanie:

1) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny,

2) w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

3) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

4) stwarzanie atmosfery życzliwości, dbałość o dobre imię swego zakładu pracy.

 1. Przed nawiązaniem stosunku pracy, nauczyciel obowiązany jest przedstawić Dyrektorowi Przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego, celem potwierdzenia spełniania warunków o niekaralności.

5. Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub pełnionych przez nauczycieli obowiązków.

6. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, wymierzane są nauczycielom kary porządkowe, zgodnie z Kodeksem pracy. Odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela.

 

§15

 

1. Formy współdziałania z rodzicami są następujące:

 1. zebrania ogólne;

 2. przekazywanie informacji o dziecku w rozmowach indywidualnych w czasie ustalonych godzin (dyżur 1x w miesiącu);

 3. zebrania w poszczególnych oddziałach (2 x do roku lub więcej);

 4. prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców (1 x w roku lub więcej);

 5. organizowanie oddziałowych spotkań okolicznościowych zgodnie z harmonogramem;

 6. zamieszczanie informacji w “Kąciku dla rodziców”;

 7. wystawę prac plastycznych dzieci;

 8. wywieszanie informacji dotyczących zamierzeń wychowawczo –dydaktycznej i treści piosenek i wierszy na oddziałowej tablicy informacyjnej;

 9. pedagogizacja rodziców poprzez prowadzenie biblioteczki dla rodziców;

 10. rozpowszechnianie informacji o tematyce pedagogicznej i psychologicznej - w formie broszurek, zamieszczanie bieżących informacji na stronie internetowej Przedszkola oraz kwartalniku „Przyjazne Przedszkole”;

 11. organizowanie spotkań, prelekcji ze specjalistami;

 12. uroczystości, imprez.

2. Nauczyciel współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, tj.:

 1. przedstawia przyjęte programy, w tym program wychowania przedszkolnego oraz informacje o sposobach ich realizacji;

 2. zapoznaje z prowadzoną dokumentacją dotyczącą rozwoju dziecka;

  3) przekazuje rzetelne informacje na temat rozwoju i zachowania dziecka;

  4) udostępnia wyniki prowadzonych obserwacji pedagogicznych;

  5) przekazuje informacje o placówkach świadczących pomoc specjalistyczną dla dzieci;

  6)  stwarza możliwości uczestnictwa rodziców w uroczystościach przedszkolnych, grupowych oraz zajęciach otwartych.

 

 

§ 15a

Obowiązki nauczyciela w zakresie przepisów bhp i ppoż.:

 1. znajomość i systematyczne przestrzeganie przepisów z zakresu bhp i ppoż.;

 2. branie udziału w organizowanych szkoleniach z zakresu bhp i ppoż.;

 3. znajomość procedur z zakresu bhp i ppoż. obowiązujących na terenie Przedszkola;

 4. znajomość rozmieszczenia sprzętu i urządzeń ppoż.;

 5.  posługiwanie się przydzielonym sprzętem zgodnie z instrukcjami użytkowania;

 6. zgłaszanie Dyrektorowi, społecznemu inspektorowi pracy dostrzeżonych zagrożeń i wmiarę możliwości usuwanie ich;

 7. dbanie, by drogi ewakuacyjne nie były zastawione, a kłódki w pełni sprawne;

 8. czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci;

 9. kontrolowanie miejsc zabawy, nauki i pracy pod kątem stanu bezpieczeństwa, przed ich rozpoczęciem;

 10. nie wydawanie dzieciom sprzętu i zabawek, które samowolnie użyte, mogą stworzyć stan zagrożenia lub spowodować wypadek;

 11. ustalenie i egzekwowanie zasad i norm postępowania w grupie dziecięcej:

  - włączanie dzieci do działalności na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w najbliższym otoczeniu;

  -  systematyczne zapoznawanie dzieci z przepisami z zakresu bhp, ppoż. i ruchu   drogowego;

 12. każdorazowo, przed rozpoczęciem zajęć ruchowych, kontrolowanie stanu sali, ogrodu lub innego terenu, na którym mają być prowadzone zajęcia;

 13. stosowanie prawidłowego ubezpieczanie dzieci przy wykonywaniu ćwiczeń;

 14. zwracanie uwagi na wydolność i sprawność fizyczną i psychiczną dzieci
  i stosowanie odpowiedniego doboru ćwiczeń i przyrządów;

 15. < >yłączanie z zajęć dziecka lub część dzieci, których kondycja fizyczna lub psychiczna w danym dniu nie gwarantuje pełnej sprawności i bezpieczeństwa;

  zapewnienie dzieciom odpowiedniego nadzoru osób dorosłych podczas spacerów
  i wycieczek;

 16. przerwanie zajęcia, gdy stan terenu, pomieszczenia lub sprzętu zagraża dzieciom, pracownikom lub innym osobom;

 17. przestrzeganie konieczności zamykania furtki i bramy podczas pobytu dzieci
  w ogrodzie przedszkolnym;

 18. organizowanie i rozmieszczanie stanowiska pracy i zabawy tak, by zapewnić dzieciom swobodę poruszania się i bezpieczeństwo działania;

 19. systematyczne pogłębianie wiedzy w zakresie stosowania bezpiecznych form
  i metod pracy oraz właściwe (pod względem bezpieczeństwa) dobieranie narzędzi
  i pomocy;

 20. w razie wypadku, natychmiastowe udzielanie pierwszej pomocy, zapewnienie opieki lekarskiej oraz powiadomienie Dyrektora i rodzica;

 21. sprawowanie ciągłej opieki nad dziećmi.

 

 

§ 16

 

1. W Przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi.

2. W oparciu o aktualne przepisy i potrzeby jednostki Dyrektor ustala zakres zadań i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługowych.

3. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

4. Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż., a w szczególności:

 1. wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwo dzieci;

 2. udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych;

 3. informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci.

   

  § 17

  Do zadań głównej księgowej należy:

   

 4. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

 5. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 6. Opracowywanie sprawozdań finansowych.

 7. Sporządzanie bilansu Przedszkola w oznaczonym terminie.

 8. Znajomość przepisów niezbędnych do działalności na stanowisku, ich przestrzeganie i stałe aktualizowanie wiedzy.

 9. Sporządzanie list wypłat wynagrodzeń wszystkich pracowników Przedszkola.

 10. Sporządzanie sprawozdań o wynagrodzeniach dla GUS i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta.

 11. Przygotowywanie wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji dla ZUS.

 12. Pobieranie zaliczek na podatek dochodowy i dokonywanie całorocznych rozliczeń oraz sporządzanie deklaracji PIT dla pracowników Przedszkola.

   

  § 17a

  Do zakresu zadań intendenta należy:

   

 13. Zaopatrzenie Przedszkola w żywność i pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt.

 14. Sporządzanie jadłospisów i nadzorowanie przyrządzania posiłków.

 15. Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z przepisami oraz odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.

 16. Sporządzanie codziennych raportów żywieniowych według jadłospisu oraz kontrola realizacji norm żywieniowych.

 17. Odpowiedzialność za zgodność formalno – rachunkową rozliczanych faktur.

 18. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika żywieniowego oraz kartotek ilościowo – wartościowych.

 19. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych dotyczących żywienia dzieci.

   

  § 17b

  Do zakresu zadań kucharza należy:

   

 20. Punktualne i higieniczne przyrządzanie zdrowych posiłków.

 21. Przyjmowanie z magazynu produktów do przyrządzania posiłków, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych oraz dbałość o ich racjonalne zużycie.

 22. Odpowiedzialność za sprzęt i jego właściwe użytkowanie.

 23. Utrzymanie w stanie używalności, nienagannej czystości sprzętu kuchennego oraz utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchennych.

   

  § 17c

  Do zakresu zadań pomocy kuchennej należy:

   

 24. Pomoc kucharzowi w przyrządzaniu zdrowych, smacznych posiłków.

 25. Utrzymanie w czystości kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych.

 26. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt.

 27. Odpowiedzialność za przechowywanie próbek pokarmowych.

 28. Obróbka wstępna wszelkich surowców do produkcji posiłków (mycie, obieranie, czyszczenie, rozdrabnianie).

 29. Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków.

   

  § 17d

  Do zakresu zadań opiekuna przedszkolnego należy:

   

 30. Pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia.

 31. Utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach i dbałość o powierzony sprzęt.

 32. Wywiązywanie się z wszelkich poleceń wydawanych przez Dyrektora.

   

  § 17e

  Do zakresu zadań robotnika gospodarczego należy:

   

 33. Codzienna kontrola zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą.

 34. Dbałość o bezpieczeństwo sprzętu znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym.

 35. Sprzątanie terenu wokół Przedszkola.

 36. Zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia jednostki.

 37. Dokonywanie drobnych napraw sprzętów, zabawek i urządzeń.

 38. Dokonywanie zakupów artykułów spożywczych oraz innych artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Przedszkola.

 39. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora.

   

  § 17f

  Szczegółowe zakresy zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk znajdują się w teczkach osobowych wszystkich pracowników.

   

  Wychowankowie Przedszkola

   

  § 18

   

 40. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 41. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

 42. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 43. Dzieci w wieku 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 44. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

 45. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 46. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 47. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

 48. Rekrutacja dzieci do Przedszkola odbywa się drogą elektroniczną.

 49. Termin i zasady rekrutacji określa corocznie organ prowadzący;

 50. Kiedy liczba dzieci zgłoszonych do przyjęcia przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie rekrutacji stosuje się kryteria zgodne ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015, poz. 2156 ze zm.):

 51. wielodzietność rodziny kandydata,

 52. niepełnosprawność kandydata,

 53. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 54. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 55. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 56. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 57. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 58. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria podane przez organ prowadzący, który określa także dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.

 59. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego podlegają rekrutacji zgodnie z powyższymi kryteriami

4) Postepowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadzane jest dla wszystkich dzieci w kategoriach wiekowych przewidzianych w ustawie o systemie oświaty,

5) W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach składanych przez rodziców, Prezydent korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust 4a ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Prezydent może upoważnić do badania spraw kierownika ośrodka pomocy społecznej lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy;

6) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola;

7) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem;

8) Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat;

9) Rodzic może wnieść też odwołanie do dyrektora przedszkola, od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia od komisji rekrutacyjnej;

10) Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania;

11) Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego;

12) Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego są nadal wolne miejsca dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające;

13) Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzana jest rekrutacja;

14) Dane osobowe kandydatów-przyjętych, zgromadzone w celach rekrutacyjnych oraz dokumentacja rekrutacyjna przechowywana jest nie dłużej niż do końca okresu, w której dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu;

15) Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach rekrutacji przechowuje się przez okres roku, chyba, że została wniesiona skarga i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

§ 19

Prawa dziecka

 

 1.Dziecko uczęszczające do Przedszkola ma prawo do:

 1. ochrony przed dyskryminacją;

 2. życia i rozwoju;

 3. nazwiska, imienia i obywatelstwa;

 4. tożsamości, w ty obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych;

 5. ochrony więzi rodzinnych i kontaktów z rodzicami w każdej sytuacji;

 6. opuszczania lub wyjazdu do każdego kraju w celu łączenia rodzin;

 7. ochrony przed nielegalnym wywozem za granicę;

 8. wyrażania poglądów stosownie do możliwości;

 9. wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji;

 10. swobody myśli, sumienia i wyznania;

 11. prywatności, w tym korespondencji i życia rodzinnego;

 12. < >

  ochrony zdrowia;

 13. wypoczynku i czasu wolnego;

 14. ochrony przed nadużyciami seksualnymi;

 15. ochrony przed jakimkolwiek wyzyskiem.

   

   

  § 20

  Obowiązki dziecka:

   

 16. Przestrzeganie ustalonych reguł.

 17. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia.

 18. Pełnienie dyżurów.

§ 21

 

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Przedszkola do skreślenia dziecka z listy wychowanków.

 2. Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków w przypadku:

 3. braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka trwającej jeden miesiąc;

 4. nie uiszczania przez rodziców (opiekunów) opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu przez kolejne dwa miesiące;

 5. systematycznego nie podporządkowywania się uchwałom organów wewnątrzprzedszkolnych;

 6. gdy dziecko z zaburzeniami rozwoju psychofizycznego zagraża bezpieczeństwu innych wychowanków;

 7. jeżeli istnieją przeciwwskazania psychologiczno – pedagogiczne lub lekarskie do przebywania w grupie przedszkolnej.

 8. Rodzic ma prawo do odwołania się od niniejszej decyzji z zachowaniem terminu odwołania (14 dni od daty otrzymania na piśmie powiadomienia o podjęciu uchwały przez radę pedagogiczną).Odwołanie następuje za pośrednictwem Dyrektora Przedszkola po złożeniu pisemnego odwołania przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka w terminie 7 dni od wpłynięcia. Dyrektor zobowiązany jest do przesłania odwołania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny z powiadomieniem organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 9. Rezygnacja rodzica z miejsca dla dziecka w Przedszkolu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.

 
Rodzice

 

§ 22

 

 1. Rodzice mają prawo do:

 2. zapoznania się z programami oraz planami pracy w danym oddziale;

 3. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

 4. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności dydaktycznych, wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

 5. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola;

 6. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola do organów prowadzącego i nadzorującego poprzez swoich przedstawicieli - Radę Rodziców.

   

  § 23

   

  1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 7. przestrzeganie zapisów niniejszego statutu;

 8. rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia;

 9. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

 10. respektowanie uchwałrady pedagogicznej i Rady Rodziców;

 11. uczestniczenie w zebraniach rodziców;

 12. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub przez upoważnioną (na piśmie) pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo - w sytuacji gdy dziecko nie zostanie odebrane z Przedszkola w godzinach pracy jednostki, nauczyciel zobowiązany jest do zapewnienia opieki do czasu zgłoszenia się jago prawnych opiekunów, wszystkie koszty z tym związane pokrywają rodzice (prawni opiekunowie) dziecka (o zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora Przedszkola);

 13. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;

 14. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

 15. przestrzeganie Procedury korzystania z systemu iPrzedszkole

 

Postanowienia końcowe

 

§ 24

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

 

§ 25

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 26

 

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 27

 

Projekt statutu Przedszkola oraz jego zmiany przygotowuje Rada Pedagogiczna.

 

§ 28

 

Uaktualnień w statucie dokonuje Dyrektor Przedszkola wraz z Radą Pedagogiczną w przypadku podjęcia takiej uchwały.

 

§ 29

 

W celu lepszej czytelności statutu wprowadza się każdorazowo tekst ujednolicony z ujętymi zmianami.

 

 

§ 30

 

Regulaminy działalności uchwalane przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 31

 

1. W celu zapoznania się z zapisami statutu wszystkich zainteresowanych ustala się:

 1. udostępnienie statutu przez Dyrektora Przedszkola w gabinecie;

 2. wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń;

 3. Statut dostępny jest w gabinecie dyrektora, na stronie internetowej przedszkola: http://pp16.przedszkola.net.pl oraz na podstronie BIP Urzędu Miejskiego w Radomiu.

 

 

§ 32

 

Jednolity tekst statutu wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną, uchwała nr 13/2016 z dnia 31.08.2016 r

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

                                              

Data publikacji 31.08.2016
Obowiązuje od 31.08.2016
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Grażyna Rybińska
Przedszkole Publiczne Nr 16

Statystyka strony: 402 wizyt