Ogłoszenia, komunikaty

Data publikacji : 13.03.2014

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie odbywała się w dniach od 17 marca do 14 kwietnia 2014 r. W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach: 2010 i 2011

Szanowni Państwo

 

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie odbywała się w dniach od 17 marca do 14 kwietnia 2014 r. W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach: 2010 i 2011.

 

Informacje ogólne:

 

 1. Prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest zadaniem własnym Gminy, dlatego oferta związana z edukacją, wychowaniem
  i opieką w publicznych przedszkolach adresowana jest do mieszkańców miasta Radomia.

 

 1. Godziny pracy samorządowych przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece
  i wychowaniu dzieci.

 

 

 1. Do przedszkoli, w tym oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, dzieci zapisywane są jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej
  w danej placówce, tj. od 3 do 5 roku życia. W latach kolejnych rodzice składają  deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.

Pierwszeństwo przyjęcia dziecka do przedszkola na zasadzie kontynuacji mają dzieci korzystające z oferty przedszkola powyżej 5 godzin dziennie. Pisemne potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkoli, tj. urodzonych w latach: 2009, 2010 i 2011 trwa
od 10 do 14 marca br.

W przypadku ubiegania się o miejsce w innym przedszkolu niż to, do którego dziecko uczęszcza (z wyjątkiem dzieci z rocznika 2009), dziecko bierze udział w zapisie elektronicznym.

 

 1. Wzorem lat ubiegłych rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych. Wnioski złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

Adres strony dla rodziców: www.radom.przedszkola.vnabor.pl (strona będzie aktywna: od 15 marca - zapoznanie z ofertami przedszkoli publicznych;
od 17 marca - nabór elektroniczny do przedszkoli).

 

 1. Elektroniczny system ewidencji wniosków będzie dostępny w internecie                        od 17 marca godz. 8.00 do 31 marca do godziny 12.00.

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie 3 wybranych przez siebie przedszkoli. Ich listę układają według swoich preferencji. Przedszkole umieszczone na liście na najwyższej pozycji jest przedszkolem tzw. „pierwszego wyboru”.

 

 1. Ewidencja wniosków o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych prowadzona jest w podziale na grupy wiekowe trzy- i czterolatków, wskazane przez dyrektora
  w ofercie przedszkola.

 

 1. Przedszkola mogą tworzyć oddziały mieszane np. 3-4-latków oraz 4-5-latków. Liczba wolnych miejsc do rekrutacji w poszczególnych grupach wiekowych jest uzależniona od możliwości organizacyjnych placówek.

 

 1. Do przedszkola, w uzasadnionych przypadkach i w miarę wolnych miejsc                            w placówce, mogą uczęszczać dzieci 2,5-letnie (rocznik 2012). Rodzice tych dzieci mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli po 1 września 2014 r.

 

Zasady i terminarz rekrutacji:

 

10 marca godz. 13.00 - 14 marca 2014 r. do godz. 10.00 - składanie
w przedszkolach deklaracji pozostania dziecka w przedszkolu.

 

15 marca 2014 r. godz. 8.00 - publikacja oferty przedszkoli publicznych na rok szkolny 2014/2015 na stronie internetowej: www.radom.przedszkola.vnabor.pl


17 marca godz. 8.00 – 31 marca 2014 r. do godz. 12.00 - rekrutacja elektroniczna dzieci przystępujących do naboru.


4 kwietnia 2014 r. godz. 10.00 - ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych
do przedszkoli (wyniki naboru można sprawdzić na stronie internetowej dla rodziców oraz w placówkach uczestniczących w rekrutacji).


4 kwietnia godz. 10.00 - 11 kwietnia 2014 r. do godz. 13.00 – potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.
Brak potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 

14 kwietnia 2014 r. godz. 10.00 - ogłoszenie ostatecznych wyników naboru, komunikat w sprawie wolnych miejsc.

 

W przypadku, gdy w przedszkolach pozostaną wolne miejsca, zostanie przeprowadzony II etap rekrutacji. Będzie odbywał się według poniższego harmonogramu:

 

29 kwietnia godz. 8.00 - 6 maja 2014 r. do godz. 12.00 - rekrutacja elektroniczna dzieci przystępujących do naboru w II etapie.


9 maja 2014 r. godz. 10.00 - 12 maja 2014 r. do godz. 13.00 - ogłoszenie list dzieci i potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane w II etapie rekrutacji (wyniki naboru można sprawdzić na stronie internetowej dla rodziców oraz w placówkach uczestniczących w rekrutacji)..
Brak potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 

13 maja 2014 r. godz. 10.00 - ogłoszenie ostatecznych wyników naboru, komunikat w sprawie wolnych miejsc.

 

Listy dzieci przyjętych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole, uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej jako „Placówka pierwszego wyboru”.

 

Ważne pojęcia:

 

„Przedszkole pierwszego wyboru” – przedszkole, w tym oddział przedszkolny zlokalizowany w szkole podstawowej, do którego rodzic/opiekun prawny chce zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

„Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” – formularz podania do wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych przy zapisywaniu dziecka do przedszkola, w tym oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w szkole podstawowej.

„Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” – dokument wydany przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (dotyczy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

 

 1. Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy

 

Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego zlokalizowanego
w szkole po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola”.

 

„Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” można:

 1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców, wydrukować, podpisać i złożyć w „Przedszkolu pierwszego wyboru”;
 2. otrzymać w przedszkolu, wypełnić, podpisać i złożyć w „Przedszkolu pierwszego wyboru”;
 3. wydrukować z Portalu dla Rodziców, wypełnić i złożyć w „Przedszkolu pierwszego wyboru”;

 

Wypełniając „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” należy wskazać przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „Przedszkole pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwa inne, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „Przedszkola pierwszego wyboru”.

Informacja o wszystkich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w innych budynkach oraz oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych znajduje się w Informatorze.

 

4 kwietnia 2014 r. godz. 10.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji

(listy dzieci zakwalifikowanych do publicznych przedszkoli)

 

Od 4 do 11 kwietnia 2014 r. do godz. 13.00 należy potwierdzić wolę zapisania dziecka do przedszkola, w tym oddziału przedszkolnego zlokalizowanego
w szkole podstawowej, wskazanego w wyniku elektronicznej rekrutacji. W tym celu należy udać się do dyrektora przedszkola i podpisać potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów
w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca
w przedszkolu
.

 

Rodzice dziecka, które zostało zakwalifikowane do innego przedszkola niż „Przedszkole pierwszego wyboru”, jeżeli będą akceptować zarezerwowane miejsce, zobowiązani są odebrać „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” (wersję papierową)
z  „Przedszkola pierwszego wyboru” i złożyć go w dniach: 4 - 11 kwietnia do godz. 13.00 w przedszkolu wskazanym przez system.

 

14 kwietnia 2014 r. godz. 10.00 – publikacja wyników naboru

(listy dzieci przyjętych do publicznych przedszkoli)

 

Od 29 kwietnia 2014 r. nabór prowadzony będzie nadal w przypadku placówek, które posiadają wolne miejsca.

Na stronie internetowej www.radom.przedszkola.vnabor.pl publikowane będą
na bieżąco informacje dotyczące wolnych miejsc w przedszkolach, w tym oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe.

 

 1. Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce

 

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Pierwszeństwo mają wychowankowie korzystający
z oferty przedszkola powyżej 5 godzin dziennie. Podstawą zapisania dziecka
do przedszkola na kolejny rok szkolny na zasadzie kontynuacji jest złożenie
w placówce, do której dziecko uczęszcza, w dniach: 10 - 14 marca 2014 r. do godz. 10.00, wypełnionego „Formularza potwierdzenia woli kontynuacji uczęszczania dziecka
do przedszkola”.             

Deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola można otrzymać w przedszkolu.

 

 1. Rekrutacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Podstawą zapisania dziecka do oddziału integracyjnego lub specjalnego jest złożenie                       w sekretariacie Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego
w Radomiu, ul. Żeromskiego 53:

 • wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego do wybranego przedszkola prowadzącego tego typu oddziały (druki wniosków do pobrania w sekretariacie ww. Wydziału - pokój 268);
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
 • decyzji o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego - tylko w przypadku dzieci, które w roku rekrutacji ukończyły 6 lat (urodzone w okresie: 01.01.-30.06.2008 r.) oraz 7 lat (rok urodzenia 2007 r.) i od września powinny rozpocząć naukę
  w szkole podstawowej. Decyzję o odroczeniu wydaje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko jest zameldowane.

 

 

 1. Rekrutacja dzieci zmieniających przedszkole

 

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola,
niż przedszkole, do którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane
do przedszkola po raz pierwszy. Rodzic musi jednak pamiętać, że w przypadku
nie przyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

 

Wyjaśnienia dodatkowe

 

Jednolite kryteria naboru na rok szkolny 2014/2015: (usystematyzowane hierarchicznie - dziecko spełniające kolejno niżej wymienione kryteria zostanie przyjęte do przedszkola w pierwszej kolejności)

 

Kryteria główne (1-7) – zgodne ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232 ze zm.)

 

 

 1. Wielodzietność rodziny kandydata
 2. Niepełnosprawność kandydata
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Kryteria dodatkowe (1-6) – obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia

 

 1. Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny złożył roczne zeznanie podatkowe PIT za 2013 r. w Urzędzie Skarbowym (w tym za pośrednictwem płatnika),
  w którym podatnikiem jest osoba zamieszkała w Radomiu
 2. Dziecko, którego obydwoje rodzice/ opiekunowie prawni są zatrudnieni na umowę o pracę, prowadzą własną działalność gospodarczą (pełny 1 etat) lub studiują w systemie dziennym
 3. Dziecko, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola (powyżej
  8 godzin)
 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola „pierwszego wyboru” lub szkoły podstawowej w przypadku, gdy przedszkole i szkoła tworzą Zespół Szkolno-Przedszkolny (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy w roku szkolnym 2014/2015 edukację w przedszkolu lub szkole)
 5. Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola
 6. Dziecko zamieszkałe w pobliżu wybranych przedszkoli lub przedszkola
  w pobliżu miejsca pracy rodziców   

         

 

Uwaga

 

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się:

 

* wielodzietność rodziny kandydata - zgodnie z art. 20b ust. 1 ustawy o systemie oświaty: rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci

 

* osobę samotnie wychowującą dziecko - zgodnie z art. 20b ust. 2 wyżej wymienionej ustawy: oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

 

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami
i z zachowaniem należytej staranności.

Za weryfikację danych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji rekrutacyjnej, do której zostaje złożony „Formularz potwierdzenia woli kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola” oraz  „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola”.

W przypadku wątpliwości dotyczących  informacji złożonych przez rodzica/opiekuna prawnego w oświadczeniu ze stanem faktycznym, zgodnie z art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Złożenie nieprawdziwego oświadczenia będzie skutkowało, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę oświadczającą nieprawdę.

 

Tryb odwołania od wyników rekrutacji: w terminie 7 dni od dnia podania do publiczne wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola (art. 20zc ust. 6 ustawy)

 

 

 

Data publikacji : 13.03.2014


Rejestr zmian
Autor: Dorota Wólczyńska

Osoba publikująca: Dorota Wólczyńska
Przedszkole Publiczne Nr 2

Statystyka strony: 147 wizyt