Ogłoszenia, komunikaty
Termin składania ofert: do 14.06.2017 r. Otwarcie ofert oraz przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi dnia 20.06.2017 r. o godz.11.00. Sposób składania dokumentów: osobiście lub listownie, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko głównego księgowego w PG Nr 6 w Radomiu”. Miejsce składania dokumentów: Publiczne Gimnazjum Nr 6, 26-600 Radom, ul. Sadkowska 16. Zgłoszenia, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego. Termin składania ofert do 18.07.2017r. godz. 14.00. Otwarcie ofert oraz przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi dnia 24.07.2017r. godz. 11.00. Sposób składania dokumentów : osobiście lub listownie, w zamkniętych kopertach z dopiskiem " KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PG 6 W RADOMIU". Miejsce składania ofert Publiczne Gimnazjum nr 6 w Radomiu 26-600 Radom, ul. Sadkowska 16.